TB DP ugdymo procesas

TB DP UGDYMO PROCESAS

TB klasėse mokslo metai skirstomi į pusmečius: vedami pusmečio, o mokslo metų pabaigoje – metiniai pažymiai.

TB klasės mokiniai antrųjų mokymosi metų pabaigoje (gegužės mėnesį) laiko egzaminų sesiją, kurią sudaro visų pasirinktų šešių dalykų egzaminai. Užduotis šiems egzaminams sudaro TB organizacijos egzaminų centras.

VERTINIMAS

Ugdymo proceso metu mokiniai vertinami už žodinį atsakinėjimą, rašto darbus, projektinius bei eksperimentinius darbus. Naudojama 7 balų vertinimo skalė.

 

BAIGIAMIEJI EGZAMINAI

Antrųjų mokymosi metų pabaigoje (gegužės mėn.) laikomi visų šešių dalykų baigiamieji egzaminai, kuriems užduotis rengia TB Egzaminų ir vertinimo centras. Pagal TB nustatytą grafiką, egzaminai vyksta vienu metu visose Šiaurės pusrutulio TB mokyklose. Egzaminų darbus vertina išoriniai vertintojai, dirbantys įvairių šalių TB mokyklose ar universitetuose. Jų vertinimai moderuojami ir galutiniai pažymiai patvirtinami TB egzaminų ir vertinimų centre Kardife.

Visi darbai vertinami vadovaujantis vieningais TB vertinimo kriterijais. Naudojama 7 balų skalė.

Dalyko baigiamojo egzamino pažymį sudaro ne tik atskirų egzamino dalių pažymiai bet ir vidinio vertinimo darbo (per mokslo metus atlikto savarankiško darbo, kurį vertina dalyko mokytojas) pažymys. Baigiamųjų egzaminų balų sumą sudaro šešių egzaminų įvertinimai ir papildomi balai už išplėstinį rašinį ir pažinimo teorijos rašinį. Diplomui gauti būtina surinkti mažiausiai 24 balus. Didžiausia galima balų suma – 45.

 

REIKALAVIMAI DIPLOMUI GAUTI

Kandidatas gauna TB diplomą, jei:

 1. galutinė kandidato surinktų taškų suma yra 24 (iš 45 galimų surinkti taškų) ir daugiau;
 2. įvykdyti CAS (kūrybos, sporto ir socialinės veiklos) reikalavimai;
 3. atlikti visi vidinio vertinimo darbai;
 4. gavo A-D įvertinimus (vertinama raidėmis A, B, C, D, E) už pažinimo teoriją ir išplėstinį rašinį.

Kandidatas negauna TB diplomo, jei:

 1. neįvykdyti CAS (kūrybos, sporto ir socialinės veiklos) reikalavimai;
 2. galutinė kandidato surinktų taškų suma yra mažesnė nei 24;
 3. gavo N (nepateikė darbo) už pažinimo teoriją, išplėstinį rašinį ar kito dalyko darbą;
 4. gavo E už pažinimo teoriją ir/ar išplėstinį rašinį;
 5. gavo 1 už dalyką/lygį;
 6. gavo tris ar daugiau 2 (HL ar SL);
 7. gavo keturis ar daugiau 3 (HL ar SL);
 8. kandidatas surinko mažiau nei 12 taškų iš HL dalykų;
 9. kandidatas surinko mažiau nei 9 taškus iš SL dalykų;
 10. kandidatas buvo nubaustas už akademinį nesąžiningumą.

 

MOKYKLOS BAIGIMO DOKUMENTAI

Tarptautinio bakalaureato diplomas (IB Diploma) suteikiamas mokiniams, sėkmingai išlaikiusiems visus šešis baigiamuosius egzaminus ir gavusiems teigiamus pažinimo teorijos, išplėstinio rašinio ir kūrybos, sporto ir socialinio darbo įvertinimus.

 

Lietuvoje Tarptautinio bakalaureato diplomas yra prilyginamas brandos atestatui, o baigiamieji TB egzaminai – brandos egzaminams. TB egzaminų pažymiai konvertuojami į šimtabalę sistemą pagal Lietuvos švietimo ministerijos patvirtintas taisykles.

Aktyvi nuoroda į dokumentą.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-932 nustatyti šie TBD programos baigiamųjų egzaminų įvertinimų atitikmenys valstybinių brandos egzaminų įvertinimams:

 

TBD programos dalyko HL įvertinimas

 

Valstybinio brandos egzamino pasiekimų lygis

 

Valstybinio brandos egzamino įvertinimas

 

7

Aukštesnysis pasiekimų lygis

 

100

6

90

5

Pagrindinis pasiekimų lygis

 

85

4

65

3

44

2

Patenkinamas pasiekimų lygis

 

35

1

 

Nepatenkinamas pasiekimų lygis

nėra atitikmens

 

 

 

TBD programos dalyko SL įvertinimas

(išskyrus matematikos studijas (Mathematical Studies))

Valstybinio brandos egzamino pasiekimų lygis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimas

7

Aukštesnysis pasiekimų lygis

90

6

Pagrindinis pasiekimų lygis

85

5

65

4

44

3

Patenkinamas pasiekimų lygis

35

2

21

1

Nepatenkinamas pasiekimų lygis

nėra atitikmens

Balai už du rašinius (The extended essay, santrumpa iš anglų kalbos – EE; Theory of knowledge essay santrumpa iš anglų kalbos – TOK) pridedami prie to konkursinio dalyko balo, kuris turi didžiausią svertinį koeficientą, iš 2 punkte nurodytų TBD programos dalykų grupės. Už rašinius pridedama tiek balų, kiek balų (0, +1, +2, +3) jie yra įvertinti TBD programos diplome. Papildomi balai pridedami pervedus TBD programos dalyko įvertinimą į šimtabalę sistemą. Galutinis dalyko pažymys (t. y. pridėjus balus už rašinį) negali viršyti 100 balų. Jeigu atlikus šio priedo 4 punkte nurodytus veiksmus gauta suma viršija 100 balų, gautas vertinimas apvalinamas iki 100 balų.

 

Informacija apie priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas pateikiama www.lamabpo.lt skyrelyje „Įgijusiems išsilavinimą užsienyje“ https://bakalauras.lamabpo.lt/igijusiems-issilavinima-uzsienyje-ir-uzsienio-lietuviams/turintiems-tarptautinio-arba-europos-bakalaureato-diploma/

 

MOKESČIAI

Visos TB organizacijai priklausančios mokyklos kasmet privalo mokėti metinį TB mokyklos narės mokestį – 8300 eurų. Egzaminų mokestį (apie 510 eurus) Tarptautinio bakalaureato organizacijai moka patys mokiniai antrųjų mokymosi metų rudenį (12 klasėje), kai jie registruojami egzaminų sesijai.

 

Apie TB plačiau skaitykite:

www.ibo.org

Atnaujinta: 2023-11-12
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Projektas "Let's Go Out - Time To Move"