Nuotolinis mokymas

 

PATVIRTINTA

Gimnazijos direktorės 2020-09-17

įsakymu Nr. V-89

 

TAURAGĖS „VERSMĖS“GIMNAZIJA

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Tauragės „Versmės“ gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja gimnazijos nuotolinio ugdymo proceso organizavimą, kol bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.
 2. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos, ugdomi visi gimnazijos mokiniai.
 3. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372, Nacionalinės švietimo agentūros 2020 m. rugpjūčio 20 d. sudarytu Nuotolinio mokymo (si)/ ugdymo (si) vadovu ir 2020 m. kovo 13 d. elektroninio TAMO dienyno nuotolinio mokymo instrukcija.
 4. Informacija apie ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu teikiama gimnazijos interneto svetainėje, elektroniniame dienyne TAMO, paskyroje Facebook, SMS pranešimais ir kitais būdais (priedas Nr. 1)
 5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
  1. sinchroninis mokymas – visi mokiniai ir mokytojas mokosi per atstumą, tačiau tuo pačiu metu,
  2. asinchroninis mokymas – mokymas, kurio metu mokinys ir mokytojas dirba skirtingu laiku, bendraudami el. paštu bei kitomis priemonėmis.

 

II SKYRIUS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU

 1. Gimnazija, siekdama pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu:
  1. įsivertina (apklausos būdu) dėl technologinių galimybių, turimų skaitmeninių priemonių, mokytojų kompetencijos, mokinių socialinės ir ekonominės padėties (dalykų mokytojai, klasių vadovai) ir organizuoja ugdymo procesą nuotoliniu būdu remdamiesi šiose Taisyklėse nustatyta tvarka,
  2. išanalizuoja mokytojų ir mokinių galimybes prisijungti prie pasirinktos programinės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu (klasių vadovai, IT inžinierius),
  3. sudaro galimybę nepasiturinčių šeimų vaikams naudotis mokyklos kompiuteriu, koordinuoja mokymosi aplinkos aprūpinimą internetiniu ryšiu (klasių vadovai, socialinė pedagogė, inžinierius),
  4.  paskiria skaitmeninių technologijų administratorių-konsultantą,
  5.  skelbia elektroniniame dienyne TAMO ir internetinėje svetainėje kontaktinę informaciją, kur mokytojai ir mokiniai galėtų kreiptis į technologijų administratorių dėl techninės pagalbos,
  6. direktoriaus pavaduotoja ugdymui koordinuoja nuotolinio mokymo vykdymą: kartu su skyrių vedėjais palaiko reguliarų ryšį su kuruojamų dalykų mokytojais, konsultuoja, stebi, kaip vykdomas nuotolinis mokymas, elektroninio TAMO dienyno pildymas. Esant poreikiui organizuoja vaizdo konferencijas - pasitarimus.
  7. pasitarimai mokykloje ir su mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, savininku rengiami vaizdo konferencijų būdu sutartu darbo laiku, esant ekstremaliai situacijai.
 2. Susitarimai dėl nuotolinio mokymo(si) organizavimo:
  1. organizuojant mokymą(si) nuotoliniu būdu naudojamos mokymosi aplinkos ir įrankiai: elektroninis TAMO dienynas, virtualios mokymosi aplinkos (toliau VMA) Moodle, Google Classroom, kiti laisvai prieinami įrankiai bei priemonės elektroninėje erdvėje pagal Bendrąsias programas, mokytojų sukurtos skaitmeninės priemonės, mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai,
  2. mokymas vykdomas sinchroniniu (pagal tvarkaraštį)  ir asinchroniniu būdais,
  3. rekomenduojami vertinimai: formuojamasis, kaupiamasis, neformalus.
 3. Mokytojas:
  1. pamokas/užsiėmimus (formalaus ir neformalaus ugdymo) veda nuotoliniu būdu dirbdamas namuose arba mokykloje,
  2. rengia nuotolinio mokymo(si) medžiagos rinkinius, vadovaudamasis Bendrosiomis programomis bei metodinėmis rekomendacijomis,
  3. iki einamos savaitės pirmos dalyko (formaliojo ir neformaliojo ugdymo) pamokos:
   1.  užpildo el. TAMO dienyną savaitei arba
   2.  parengęs vienos savaitės dalyko mokymo nuotoliniu būdu planą (priedas Nr. 2) įkelia į pamokos skiltį „FAILAI“ arba siunčia pranešimu per el. TAMO dienyną,
   3.  el. TAMO dienyną pildo kiekvieną dieną pagal savo pamokų/užsiėmimų tvarkaraštį.
  4. Pildant el. TAMO dienyną skiltyse nurodo:
   1. „Bendra pamokos tema“ – vaizdo pamoka (jei tokią organizuoja), konkrečios pamokos temą, potemes, uždavinius (formuluojama bendratimi),
   2.  „Bendras klasės darbas“ - kokias užduotis ir kokiomis priemonėmis naudodamiesi (vadovėliu, pratybomis, pamokos skaidrėmis, pateiktomis nuorodomis ir kt.) mokiniai atliks (pvz. 1. Perskaityti ......, 2. Atlikti ........, 3. Parašyti, palyginti, apibūdinti, išsiaiškinti, pateikti, išrinkti faktus....... ir kt.),
   3. „Bendras namų darbas“:

a) kokioje virtualioje erdvėje (pvz. el. paštu, TAMO pranešimu ar kt.) mokiniui publikuoti atliktos užduoties failą ar nuorodą į ją,

b) konkretų laiką iki kada turi būti atliktos skirtos užduotys (pvz. iki kitos pamokos nurodant datą, valandą),

c) kaip bus vertinama.

  1. Dirbant su VMA Google Classroom arba Moodle (formaliojo ir neformaliojo ugdymo) pamokų vienos savaitės mokymosi planą mokytojas įkelia į naudojamą VMA aplinką ir pildo el. TAMO dienyną kiekvieną dieną pagal savo pamokų/užsiėmimų tvarkaraštį:
   1. „Bendra pamokos tema“ – nurodo aplinką VMA Google Classroom ar Moodle, konkrečios pamokos temą, potemes, uždavinį/uždavinius (formuluojama bendratimi),
   2.  „Bendras klasės darbas“: kokias temos užduotis turi atlikti (išmokti..., perskaityti..., parašyti..., išspręsti..... ir kt.),
   3. „Bendras namų darbas“: nurodyti užduotį ( jei skiriama).
  2. savo dalyko pamokų laiku konsultuoja mokinius, suteikia grįžtamąjį ryšį, vykdo vertinimą, organizuoja įsivertinimą,
  3. tikrina, vertina (pagal mokyklos vertinimo tvarką), komentuoja mokinių darbus, gautus elektroninėje aplinkoje, pildo TAMO dienyną,
  4. sinchroninio mokymo (vaizdo pamokų) metu fiksuoja mokinių lankomumą el. TAMO dienyne,
  5. mokytojas, susitartu laiku negavęs iš mokinio grįžtamojo ryšio ir nepavykus su juo susisiekti, informuoja klasės vadovą,
  6. esant problemoms (du kartus iš eilės mokinys neprisijungia, neatlieka užduočių, du iš eilės atsiskaitomieji darbai įvertinti neigiamai), klasės vadovas informuoja socialinį pedagogą.
  7. specialių poreikių mokiniams skiria jų galimybes atitinkančias užduotis,
  8. į pranešimus ne pamokų ar konsultacijų metu mokytojai atsako per vieną dieną.
 1. Mokinys:
  1. mokosi nuotoliniu būdu pagal mokytojo sudarytą pamokų planą,
  2. bendrauja ir bendradarbiauja, konsultuojasi su mokytojais pamokų metu ar kitu nurodytu laiku,
  3. kiekvieną dieną tikrina el. dienyną, kad gautų pranešimus, užduotis ir mokytojų vertinimus.
  4. mokiniai, konsultuodamiesi su mokytojais, pasirenka mokymosi tempą, tačiau turi įsisavinti ir atsiskaityti už tą medžiagos dalį, kuri priskirta konkrečiam laikotarpiui. Mokinys privalo atsiųsti visų mokomųjų dalykų paskirtus atsiskaitomuosius darbus ar atlikti, atsiskaityti užduotis nurodytoje aplinkoje sutartu laiku,
  5. laiku neatsiuntus užduoties, ji vertinama neigiamai,
  6. Vaizdo pamokos:
   1. jungiasi į vaizdo pamokas naudodami savo vardą ir pavardę,
   2. vaizdo pamokų metu pareikalavus, būna įsijungę vaizdo kamerą,
   3. vaizdo pamokų metu laikosi etikos taisyklių (neužsiima pašaline veikla, netrukdo pašaliniais garsais, būna tinkamai apsirengę ir kt.).
   4. neplatina vaizdo pamokų ir mokytojo paskirtų mokymosi/atsiskaitymo platformų (pvz. egzaminatorius.lt) nuorodų kitiems asmenims.
 2. Tėvai (globėjai, rūpintojai):
  1. bendrauja ir bendradarbiauja su klasių vadovais, mokytojais, administracija, stebi vaikų pažangą elektroninio TAMO dienyno aplinkoje, esant reikalui bendrauja elektroniniais laiškais, telefono skambučiais (su klasių vadovais, administracija) ar, iš anksto susitarus, atvyksta į gimnaziją pokalbiui,
  2. mokiniui susirgus ar nurodytu laiku neprisijungus prie vaizdo pamokos, tėvai informuoja klasės vadovą el. dienyno TAMO pranešimu. Tokiu atveju el. dienyne rašoma „n“ raidė.
 3. Pagalbos teikimas: pagalbos specialistai (psichologas, socialinis pedagogas) konsultuoja mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus) savo darbo metu. Darbo laiko grafikas – www.versme.org

 

III SKYRIUS

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS

 1. Mokiniai prisijungia prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų, mokytojai iš namų arba gimnazijos.
 2. Mokymo medžiaga gali būti spaudinys (pvz., mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai) ir skaitmeninė (pvz. egzaminatorius.lt ir kt.).
 3. Mokytojai paruošia pamokų planus, nurodydami temas, tikslus, suformuluodami užduotis bei nurodydami veiklos tipą (pvz. video konferencija, komandinis/grupinis darbas, projektas, t.t.), pateikdami nuorodas į šaltinius, numatydami atsiskaitymo terminą, būdą bei nurodydami vertinimo kriterijus bei formas.
 4. Vienos savaitės pamokų užduotys siunčiamos mokiniams per elektroninį TAMO dienyną (užduotys gali būti pateiktos skaitmeninėje aplinkoje arba  pateikiamos nuorodos į užduotis internete), taip pat gali būti pateikiamos spausdintos, kai ugdymas gimnazijoje yra organizuojamas mišriuoju būdu.
 5. Mokytojai ir mokiniai dirba pagal pamokų tvarkaraštį.
 6. Mokytojai kaupia mokinių darbus, atsiskaitymus, įsivertinimo duomenis (galima naudoti GoogleDrive).

 

IV SKYRIUS

REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA

 1. Gimnazijoje kaip pagrindinė virtuali aplinka naudojama elektroninio dienyno TAMO platforma.
 2. Palaipsniui gimnazija įsisavins dvi pagrindines virtualias mokymosi aplinkas - Moodle ir Google Classroom.
 3. Ugdymo programos įgyvendinimui naudotis prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu:
  1. Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/)  – skaitmeninių priemonių paieška;
  2. Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi medžiagos (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių  ir kitų mokslų) saugykla, kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams;
  3. projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ medžiaga (http://www.vedlys.smm.lt/);
  4. brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys ir atsakymai (https://egzaminai.lt/668/  https://egzaminai.lt/692/ ,https://egzaminai.lt/610/).
  5. Atviri ištekliai anglų kalba KhanAcademy (https://www.khanacademy.org/), „EuropeanSchoolnet“ (EUN) mokymosi ištekliais, leidžiančiais rasti ugdymo turinį iš skirtingų šalių (http://lreforschools.eun.org/web/guest, http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm )
  6. www.egzaminatorius.lt 9-12 klasėms (nuo kovo 12 d. atvertas nemokamai visoms Lietuvos mokykloms), www.matematika.lt
  7. Naudojamasi nuorodomis į kitas metodines priemones, kurios bus atnaujinamos ir pateikiamos Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje (https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis) nuotoliniam mokymui pagal dalykus.

___________________________________________

 

Priedas Nr. 1

INFORMACIJĄ BEI PAGALBĄ APIE UGDYMO ORGANIZAVIMĄ NUOTOLINIU BŪDU MOKINIAMS, MOKYTOJAMS, TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS), NEPEDAGOGINIAMS DARBUOTOJAMS TEIKIA

Vardas, pavardė

Pareigos

Informacijos pobūdis

Kontaktinė informacija

Dalia Pukelienė

Direktorė

Gimnazijos veiklos koordinavimas ugdymo procesą organizuojant nuotoliniu būdu: bendradarbiavimas su savininku, bendruomenės nariais, partneriais, išteklių telkimas.

d.pukeliene@versme.org

Tel. 8 446 47 319

Vitalija Kalašinskienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Ugdymo proceso organizavimas vykdant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas

v.kalasinskiene@versme.org

Tel. 8 446 61947

Ingrida Vaičienė

TB skyriaus vedėja

Ugdymo organizavimas vykdant Tarptautinio bakalaureato programą

bakalaureatas@versme.org

Tel. 8 446 62 022

Margita Bertulienė

Neformalaus ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja

Ugdymo organizavimas nuotoliniu būdu vykdant neformaliojo švietimo veiklas, pagalbos mokiniui specialistų nuotolinį darbą, informacijos sklaida interneto svetainėje

m.bertuliene@versme.org

Tel. 8 446 62 022

Andrius Maskolaitis

Įstaigos IKT koordinatorius, kompiuterių priežiūros inžinierius

Skaitmeninių technologijų administravimas ir mokytojų bei mokinių konsultavimas technologijų naudojimo klausimais.

it@versme.org

 

Aušra Žylienė

Informacinių technologijų mokytoja

Skaitmeninių technologijų administravimas ir mokytojų bei mokinių konsultavimas technologijų naudojimo klausimais.

ausra.zyliene@gmail.com

 

Loreta Ausrevičienė

Informacinių technologijų mokytoja

Elektroninio dienyno administravimas ir mokytojų bei mokinių konsultavimas technologijų naudojimo klausimais.

loretukasa@gmail.com

 

Birutė Skyrienė

Direktorės pavaduotoja aprūpinimui

Mokytojų ir mokinių aprūpinimas ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu reikalinga įranga ir priemonėmis.

aprupinimas@versme.org

Tel. 8 446 61 930

Atnaujinta: 2023-11-12
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Projektas "Let's Go Out - Time To Move"