Mokinių priėmimas į gimnaziją!

 

TAURAGĖS  RAJONO  SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2024–2025 MOKSLO METŲ PRIĖMIMO Į TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2024 m. kovo 27 d. Nr. 1-27

Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2, 3 ir 4 dalimis, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 ,,Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 ,,Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Tauragės  rajono  savivaldybės  taryba  nusprendžia:  
  1. Patvirtinti 2024–2025 mokslo metų priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo

ugdymo mokyklas tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. 1-52 ,,Dėl Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje. 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Dovydas Kaminskas

______________

 

                                                                                                                              

 

 

 

PATVIRTINTA

Tauragės rajono savivaldybės tarybos

2024 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 1-127

 

2024-2025  MOKSLO METŲ PRIĖMIMO Į TAURAGĖS  RAJONO  SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų priėmimo mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas į Tauragės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendrojo ugdymo mokyklas (toliau – mokykla) tvarką, priėmimo mokytis  kriterijus, dokumentus, kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys, prašymų ir kitų dokumentų pateikimo ir priėmimo tvarką, prašymų registravimo, asmenų priėmimo per mokslo metus tvarką ir kitas nuostatas.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. mokyklos aptarnavimo teritorija – mokyklai priskirta teritorija, kurią teisės aktų nustatyta tvarka nustato mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;

2.2. mokymo sutartis – mokinio ir švietimo teikėjo susitarimas dėl mokymo ir mokymosi;

2.3. laisva mokymosi vieta klasėje – likusi neužpildyta mokymosi vieta, atsiradusi priėmus visus į šią klasę pretendavusius vaikus, turinčius pirmumo teisę, bet nepasiekus ir neviršijus nustatyto maksimalaus mokinių skaičiaus klasėse;

2.4. vaikas, gyvenantis mokyklos aptarnavimo teritorijoje – vaikas, kurio vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.   

Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

3. Savivaldybės taryba kiekvienais kalendoriniais metais iki gegužės 31 d. patvirtina, o iki rugsėjo 1 d. patikslina kiekvienos klasės klasių komplektų skaičių ir mokinių skaičių juose, priešmokyklinio ugdymo modelius bei grupių skaičių. Klasių ir jų komplektų skaičius kiekvienai bendrojo ugdymo mokyklai nustatomas kartu su mokyklos vadovu aptarus planuojamą 1–10, I–IV gimnazijų klasių skaičių, Mokinių registre fiksuotą mokinių skaičių keliamosiose klasėse, finansines mokyklos galimybes, ugdymo programai įgyvendinti reikalingą mokymo patalpų skaičių, Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį planą. Mokykloms, kuriose ugdomi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, ir suaugusiųjų mokymo centrui klasių komplektų skaičius gali būti pagal poreikį tikslinamas keletą kartų per metus.

 

II SKYRIUS

ASMENŲ PRIĖMIMO MOKYTIS Į SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS KRITERIJAI

 

4. Asmenys į mokyklas mokytis pagal bendrojo ugdymo programas priimami vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 ,,Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“; mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą – vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 ,,Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5. Į bendrosios bendrojo ugdymo mokyklos Tarptautinio bakalaureato klases priimami mokiniai konkurso tvarka, įgiję pagrindinį išsilavinimą Lietuvos Respublikos arba užsienio šalių mokyklose. Be stojamųjų egzaminų į Tarptautinio bakalaureato klases priimami mokiniai, baigę Tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą (ang. IB Middle Years programme) ir turintys Tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo sertifikatą (ang. IB Middle Years Certificate).

6. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams.

7. Į Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro ir Tauragės VRCM ,,Pušelė“ specialiąsias klases (grupes) priimami asmenys iki 21 metų dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iš Tauragės rajono ir kitų savivaldybių, su jomis sudarius sutartis. Trūkstant vietų, pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys Tauragės rajono savivaldybėje ir turintys labai didelių specialiųjų ugdymosi  poreikių.   

8. Mokiniai, siekiantys tobulinti savo išskirtinius gabumus (sportui, menui, inžinerijai ir pan.) priimami į komplektuojamas klases, nenustatant gyvenamosios teritorijos.

9. Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikai bei suaugusieji, nemokantys lietuvių kalbos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, priimami mokytis į Tauragės Jovarų pagrindinę mokyklą arba į kitą mokyklą pagal gyvenamąją teritoriją.

10. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Socialinę riziką patiriančiam vaikui priešmokyklinis ugdymas užtikrinamas švietimo, mokslo ir sporto ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.

11. Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau, kaip nurodyta šio aprašo 10 punkte.

12. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami asmenys, baigę pradinio ugdymo programą bei pateikę mokyklos direktoriui jų išsilavinimą liudijančius dokumentus.

13. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami asmenys, baigę pagrindinio ugdymo programą ir pateikę mokyklos direktoriui jų išsilavinimą liudijančius dokumentus.

14. Vyresni kaip 18 metų asmenys, iškritę iš nuosekliojo švietimo sistemos ir apsisprendę tęsti nutrauktą mokymąsi, priimami į Suaugusiųjų mokymo centrą (atskirais atvejais jaunesni kaip 18 metų asmenys – Savivaldybės mero leidimu).

15. Pirmumo teise į bendrojo ugdymo mokyklas mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo  programą, pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis priimami mokiniai, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (1 priedas).

16. Pirmumo teise į Tauragės ,,Versmės“ ir Žalgirių gimnazijas mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį priimami mokiniai, gyvenantys Tauragės ,,Versmės“ ir Žalgirių gimnazijoms priskirtose teritorijose.

17. Į likusias laisvas vietas klasėse (grupėse) gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys ir iš artimiausios mokyklos teritorijos. Asmenų, turinčių kelis prioritetus, balai susumuojami.

18. Bendrojo ugdymo mokyklą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą asmenys renkasi patys. Į mokyklą pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, baigę joje pagrindinio ugdymo programą.

19. Jei norinčiųjų mokytis pagal vidurinio ugdymo programą atitinkamoje mokykloje yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys savivaldybės, kurioje yra mokykla, teritorijoje, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą; mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).

20. Klasės komplektuojamos taip, kad atitiktų klasių bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo mokslo metų pradžioje kriterijus, nurodytus Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, 1 ir 2 prieduose.

 

III SKYRIUS

ASMENŲ PRAŠYMŲ MOKYTIS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS, PRIĖMIMO VYKDYMAS

 

21. Priėmimas į bendrojo ugdymo mokyklas mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas organizuojamas Centralizuoto vaiko priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės mokyklas sistemos (toliau – CVPS) pagalba.

22. Vaiko, iki 18 metų, tėvai prašymus dėl vaikų priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas teikia Savivaldybės administracijai (elektroniniu būdu, prisijungęs prie https://ugdymas.taurage.lt/ arba atvykęs į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Bendrąjį ir civilinės metrikacijos skyrių). Vaiko, iki 18 metų, globėjai arba vaikas nuo 14 iki 18 metų, turintis vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą, dėl prašymo pateikimo kreipiasi į Švietimo ir sporto skyriaus specialistą, atsakingą už priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas organizavimą.

23. Centralizuoto vaiko priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės mokyklas sistemoje (toliau – CVPS) asmenys:

23.1. galės teikti prašymus priimti vaiką į Tauragės rajono savivaldybės mokyklų ugdytis

pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, peržiūrėti vaiko anketos duomenis, pateiktų prašymų informaciją, tikslinti prašymuose pateiktus duomenis (kol prašymai neįregistruoti CVPS). Dėl informacijos keitimo ar papildymo jau įregistruotuose prašymuose turės kreiptis į Švietimo ir sporto skyriaus specialistą, atsakingą už priėmimo į mokyklas organizavimą. Prašymo formoje dalis duomenų bus užpildyti automatiškai iš kitų sistemų/registrų gautais duomenimis, kurių asmenys keisti negalės;

23.2. galės peržiūrėti naudotojo vaiko anketą ir pateiktų prašymų sąrašą;

23.3. galės matyti informaciją apie vaiko vietą mokyklos registracijos eilėje;

23.4. vaiko anketoje galės prisegti papildomus dokumentus, patvirtinančius šeimos socialinę padėtį ir kitus faktus, kuriais remiantis gali būti teikiami prioritetai;

23.5. galės teikiamus prašymus pasirašyti sisteminiu parašu;

23.6. galės atšaukti pateiktus prašymus, teikti prašymus dėl mokyklos keitimo.

24. Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal bendrojo ugdymo programą, Savivaldybės administracijai pateikia prašymą, o gavęs vietą mokykloje mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, mokyklos direktoriui pateikia dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą (asmuo, pageidaujantis mokytis Tauragės rajono gimnazijų pirmosiose klasėse, privalo turėti aštuntos klasės visų mokomųjų dalykų patenkinamus metinius įvertinimus). Be to, pateikia sutikimą, kad duomenys būtų renkami iš kitų valstybinių registrų. Asmuo, negyvenantis mokyklos aptarnavimo teritorijoje, papildomai nurodo duomenis, patvirtinančius pirmumo kriterijus.

25. Prašymai ir dokumentai mokytis bendrojo ugdymo mokyklose naujais mokslo metais  priimami nuo einamųjų metų balandžio 2 d. 10.00 val. iki rugpjūčio 31 d. Per mokslo metus mokiniai priimami į laisvas vietas esančiuose klasių komplektuose, pateikus Savivaldybės administracijai prašymą (prašymai priimami nuo rugsėjo 1 d.).

26. Priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes ir pirmas pradinio ugdymo klases pagal deklaruotą gyvenamąją vietą vykdomas nuo gegužės 1 d. (į likusias laisvas vietas vaikai gali būti priimami nuo birželio 1 d.), į kitas bendrojo ugdymo klases pagal deklaruotą gyvenamąją vietą priėmimas vykdomas pasibaigus einamųjų mokslo metų ugdymo procesui (į likusias laisvas vietas mokiniai gali būti priimami nuo einamųjų metų liepos 1 d.).

27. Prašymai registruojami laikantis eilės pagal prašymo registracijos datą.

28. CVPS eilių sudarymo principas ir eiga:

28.1. eilės sudaromos automatiškai;

28.2. sistema kiekvienai mokyklai sudaro po atskirą eilę, asmenis surašo pagal asmens turimus prioritetus (jei asmuo turi kelis prioritetus, balai susumuojami);

28.3. vienas asmuo gali būti įrašytas į dviejų mokyklų eiles. Asmuo, patekęs į mokyklą ir pasirašęs sutartį, iš kitos mokyklos eilės išbraukiamas.

29. Centralizuotai priimtus vaikus į klases/grupes paskirsto mokykla, vadovaudamasi mokyklos direktoriaus patvirtinta tvarka ir kriterijais.

30. Asmens priėmimas mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas įforminamas CVPS automatiškai sugeneruota mokymo sutartimi, kurioje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės  ir  sutarties  nutraukimo  sąlygos.

31. Švietimo santykiai prasideda nuo mokinio pirmos mokymosi dienos. Mokymo sutartys sudaromos iki pirmos mokymosi dienos.

32. Mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų pasirašo vienas iš tėvų (globėjų), vaikas nuo 14 iki 18 metų mokymo sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą.

33. Aktualiems, Apraše nenumatytiems atvejams nagrinėti sudaroma Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas nenumatytų atvejų komisija (toliau – Komisija), sudaryta iš mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ir mokyklų atstovų (2 priedas). Komisija vadovaujasi Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas nenumatytų atvejų komisijos darbo reglamentu (3 priedas).

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Bendrojo ugdymo mokyklos vadovaujasi šiuo Aprašu ir kitais teisės aktais. Aprašas skelbiamas bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse.

35. Tauragės rajono savivaldybės administracija kontroliuoja šio Aprašo nuostatų vykdymą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.

____________________________________

                                                             

 

 

 

Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės

bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo

1 priedas

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PASKIRTYS, VYKDOMOS UGDYMO PROGRAMOS IR PRISKIRTOS APTARNAVIMO TERITORIJOS

 

 

1. Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazija, bendroji progimnazija, vykdanti priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį:

Tauragės miesto gatvės: Birutės g. (nuo J. Tumo-Vaižganto g. iki Dariaus ir Girėno g.), Kovo 11-osios g., Žemaitės g. (nuo Gedimino g. iki Vytenio g.), Prezidento g. (nuo Gedimino g. iki Vytenio g.), Vytenio g., J. Tumo-Vaižganto g. (nuo  Gedimino g.), Bernotiškės g. (poriniai numeriai nuo Dariaus ir Girėno g. iki Pamiškių g., visi numeriai nuo Pamiškių g. iki J. Tumo-Vaižganto g.), Pamiškių g. (poriniai numeriai nuo Bernotiškės g.), Miško g., Dainavos g., Moksleivių alėja, Gedimino g. (neporiniai numeriai nuo J. Tumo-Vaižganto g.), Ateities takas, Kuršių g., Jaunystės g.

2. Tauragės ,,Aušros“ progimnazija, bendroji progimnazija, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį:

Tauragės miesto gatvės: Vytauto g. (nuo T. Ivanausko g.), Jūros g. (nuo  T. Ivanausko g.), Jūros skg., Jūros al., T. Ivanausko g. (neporiniai numeriai), Beržų g.,  Pakrantės g., Klevų g., Sodų g., Stadiono g., Maironio g., Laukų g.,  Paparčio skg., Žaros skg., Visbutų g., Šilalės g. (nuo T. Ivanausko g.), Aerodromo g., Naujakurių g., Automobilininkų g., Šilo g., Draudenių g., Vaivos g., Žuvinto g., Verkių g., Medvėgalio g., Radastų g., Slėnio g.,  Mintaujos takas, Žalioji g., Naglio skg., Ašmenos skg., Ąžuolų g., Kalnelio skg., Akmenos skg., Vairo skg., Ryšių skg., Varpo skg., Rytų g., Puntuko skg., Puntuko g., Alyvų g., Islandijos g., Bokšto g., M. K. Čiurlionio g., Ganyklų g., Purienų g., Aukštaičių g., Šiaurės g., Nemuno g., Marių g., Dainos g., Elektroniko g., Signalo g., Nasturtų g., Alsėdžių g., Archyvo g., J. Basanavičiaus g., Vydūno g., V. Grybo g., Ramioji g. (iki T. Ivanausko g.), Knygnešio g., S. Daukanto g., J. Kruopo g. (iki T. Ivanausko g.), M. Jankaus g., I. Simonaitytės g., M. Valančiaus g., J. Jablonskio g., J. Degutytės g., J. Kasperavičiaus g., J. Gečo g., J. Žemaičio g., P. Drevinio g., Pulko g., Ramovės g., Oranžerijos g, Mažoji g.

Kaimai: Norkaičiai, Papušynė, Alijošiškės, Tuščiai, Pagramantalis, Tamošaičiai, Lylavėnai, Pagramantis, Naujininkai, Kuturiai, Balskai, Ringiai, Užbūdupis, Geniai, Gudlaukis, Sungailiškiai, Siaurkampis, Matiškai, Selmoniškiai, Šaukėnai, Mažonai, Reksčiai, Mineikiškiai, Trakšeliškiai, Lėkiškė, Kelmynė, Rekstukai, Antšunijai, Sutkai, Karapolis, Pagirupis, Devynakiai, Zuikiškė, kaziškė, Ridikiškė, Jatkantaliai, Selmoniškiai, Pužiškė, Leoniškė.

3. Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija, bendroji progimnazija, vykdanti  ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį:

Tauragės miesto gatvės: Kranto g., Jūros g. (nuo Dariaus ir Girėno iki T. Ivanausko gatvės), T. Ivanausko g. (poriniai numeriai), Tauro g., Skalbyklos g., Pilaitės g., Pirmūnų g., V. Kudirkos g., Jaunimo g., Partizanų g., Islandijos g. (nuo T. Ivanausko g.), Birutės g.  (nuo Dariaus ir Girėno g. iki V. Kudirkos g.), Spaustuvės g., Strazdo g., Dariaus ir Girėno g. (visi numeriai nuo  Jūros upės tilto iki Gedimino g., neporiniai numeriai nuo Gedimino g. iki Bernotiškės g., visi numeriai nuo Bernotiškės g., iki Ramiosios g.), Gedimino g. (iki Tvenkinio g. poriniai numeriai), Tvenkinio g., K. Jauniaus g. (visi numeriai nuo Gedimino g. iki M. Mažvydo g., neporiniai numeriai nuo M. Mažvydo g. iki Tiesos g.), Tiesos g. (neporiniai numeriai nuo K. Jauniaus g. iki K. Donelaičio g.), Poškos g. (nuo Gedimino g. iki Tiesos g.), K. Donelaičio g. (visi numeriai nuo Gedimino g. iki Tiesos g., neporiniai numeriai nuo Tiesos g. iki Daržų g.), Daržų g. (neporiniai numeriai nuo Tiesos g. iki J. Tumo-Vaižganto g.), J. Bretkūno g., Martyno Mažvydo g. (visi numeriai nuo Prezidento g. iki K. Jauniaus g., neporiniai numeriai nuo K. Jauniaus g. iki Tvenkinio g.), J. Tumo-Vaižganto g. (visi numeriai nuo Gedimino g. iki Daržų g., neporiniai numeriai nuo Daržų g. iki Stoties g.), Prezidento g. (nuo Stoties g. iki Gedimino g.), Žemaitės g. (iki Gedimino g.), Aušros g., Aušros takas, Vytauto g. (nuo K. Jauniaus iki T. Ivanausko g.), Bažnyčių g., Gintaro g., Vasario 16-osios g., Respublikos g., Stoties g. (neporiniai numeriai nuo Bažnyčių g. iki J. Tumo-Vaižganto g.), Veterinarijos g., P. Šemetos g., Pušyno g., Gimtinės g., Bočių g., Tėviškės g., P. Joniko g., Rydštato g., J. Kruopo g. (nuo T. Ivanausko iki Dariaus ir Girėno g.), S. Daukanto g. (nuo T. Ivanausko iki Dariaus ir Girėno), J. Navasaičio g., Beržės g., M. Mačernio g., J. Mažeikos g., Ramioji g. (nuo T. Ivanausko iki Dariaus ir Girėno), A. Klenickio g., J. Semionovo g., K. Jankausko g., Skaudvilės g., Kauno g., Pūtvės g., Karšuvos g., Jotvingių g., Skalvių g., Raseinių g., Santakos g., Pamiškių g. (neporiniai numeriai nuo Bernotiškės g.), A. Fadino g., J. Oko g., Naujoji g., P. Zuikausko g., J. Avižonio g., Bendruomenės g. (nuo T. Ivanausko iki Dariaus ir Girėno), L. Laurinsko g., Kuršių g., Jaunystės g., Upokšnio g., Ančios g., Skroblų g.

Kaimai: Juodpetriai, Molupis, Joniškė, Lapurvis, Beržė.

4. Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla, bendroji pagrindinė mokykla, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas:

Tauragės miesto gatvės: Prezidento g. (iki Stoties g.), J. Tumo-Vaižganto g. (visi numeriai iki Stoties g., poriniai numeriai nuo Stoties iki Daržų g.), Daržų g. (poriniai numeriai nuo J. Tumo-Vaižganto g. iki K. Donelaičio g. visi numeriai nuo K. Donelaičio g. iki Tremtinių kel.), Tiesos g. (poriniai numeriai nuo K. Donelaičio g. iki K. Jauniaus g., visi numeriai nuo K. Jauniaus g. iki Tremtinių kel.), K. Donelaičio g. (poriniai numeriai nuo Tiesos g. iki Daržų g., visi numeriai nuo Daržų g.), Bendrabučio skg., D. Poškos g. (nuo Tiesos g. iki Daržų g.), K. Jauniaus g. (neporiniai numeriai nuo M. Mažvydo g. iki Tiesos g., visi numeriai nuo Tiesos g. iki Stoties g.), Vytauto g. (nuo K. Jauniaus iki Tremtinių kel.), Margirio g., Geležinkelio g., Gaurės g., Gedimino g. (nuo geležinkelio viaduko), Tremtinių kel.,  Pramonės g., Stoties g., J. Biliūno g., Vymerio g., Versmės g., J. Matulaičio g., Didvyrių g., Pilėnų g., Laisvės g., Progreso g., Malūno g.,  Malūno skg., Darbininkų g., Žalgirio g., Algirdo g., Jurbarko g., Taikos g., Inkaro g., Sporto g., Sandėlių g., Smėlynų g., Kalno g., Onutės ir Vinco Stonių g., A. Kundroto g., Aguonų g., Ramunių g., Pievų takas,  Rasos g., Medžiotojų g., Kosmonautų g., Pavasario g., Gėlių g.,  Gluosnių g., Taurų skg., Kaštonų g., Jovarų g., Šermukšnių g., Vilties g.,  Žvejų g., Liepų g., Palydovų g., Pušų g., Pajūrio g., Saulės g., Tilto g., Draugystės g., Trumpoji g., Televizijos g.

Kaimai: Paberžiai, Kraštinė, Grineidžiai, Dacijonai, Bimbilinė, Kalniškiai, Pajūris, Ližiai, Baltramiejiškiai, Dvarviečiai, Sodalė, Skirgailai, Drąslaukis, Vališkiai, Rūgaliai, Žadgailai, Dunokai, Pašešuvis, Dauglaukis, Molynai, Balandiškiai, Petkaičiai, Lapynai, Laužas, Kuisiai, Šilinė, Deferencija, Jucaičiai, Gailiškė, Traklaukas, Pypaliai, Žiburiai, Šiauriškiai, Vėžaičiai, Milgaudžiai, Aneliškė, Kunigiškai, Gauraičiai, Pasalupis, Liutkaičiai, Užvarniai, Liperiškė, Užvėjai, Gaurė, Dargaičiai, Purviškiai, Zuikiškiai, Stirbaičiai, Kiukiškiai, Paįkojai, Eičiai, Girgždai, Braziškiai, Dvarviečiai, Platkepuriai, Šakiai, Balandžiai, Baltrušaičiai, Drūtaviškiai, Lukšiškiai, Oreliškiai, Padrūtupiai, Burbiškiai, Milaičiai, Zaltriškiai, Puikiai, Meškai, Meižiai, Pameižiai, Sakalinė, Bernotiškė, Stragutė, Ąžuolynė, Pamiliušiai, Steponiškiai, Plikiškė, Šaltaičiai, Kregždėnai, Aukštvilkiai, Nemeilai, Lauksargiai, Meldiklaukiai, Kamščiai, Kreivėnai, Greižėnai, Kalėnai, Griežpelkiai I ir II, Oplankys, Gilandviršiai, Šakiai.

5. Tauragės Tarailių progimnazija, bendroji progimnazija, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį:

Tauragės miesto gatvės: Dobilo g., Akacijų g., Lelijų g., Liepų takas, Mindaugo g., Pašvaistės g, Pylimo g., Radvilų g., Rožių g., Rūtų skg., Saulėlydžio g., Statybininkų g., Tarailių g., Tujų g., Tilžės plentas, Vasaros g., Žemaičių g., Šlaito g., Melioratorių g., Linų g., Žemaitijos g., Žemaičių skg., Saulėtekio g.

Butkelių kaimo gatvės: Radvilų g., Hipodromo g., Senvagės g., Atgimimo g., Topolių g., Putinų g., Žalioji g., Žilvičių g., Paparčių g., Vėjo g.

Taurų kaimo gatvės: Prūdo g., Topolių g., Putinų g., Ryto g, Sodybos g., Lakštingalų g., Alėjos g., Žolynų g., Parko g., Eglių g., Staiginės g., Paplentės g., Ežeruonos g., Tauragės Dvaro g.

Kaimai: Voveraičiai, Jociai, Alanga, Lengveniai, Vitkaičiai, Trūkiškė, Dapkiškiai, Leikiškiai, Trakininkai, Jatkančiai, Gurkliai, Tarailiai, Pakalpokiai, Antgurkliai, Mąsčiai, Kalpokai, Dagiai, Meldikviršiai, Ceikiškė, Požerūnai, Staiginė, Beigeriškiai, Dvarelis, Bekeriškiai.

6. Tauragės r. Žygaičių gimnazija, bendroji gimnazija, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas:

Kaimai: Stokaičiai, Palolytis, Visbarai, Vaidilai, Dirvėnai, Ringiniai, Balčiai, Trumpiškiai, Butkai, Žygaičiai, Draudeniai, Zoliškiai, Vylūsčiai, Gudaičiai, Pryšmantai, Aukštupiai, Pabūdviečiai, Kaupiai, Leikiškiai, Vaitiškė, Kęsčiai, Girininkai, Murdeliai, Dabrupinė, Būdviečiai Skiržemė, Putokšliai, Trumpininkai, Laužininkai, Margiškiai, Sartininkai, Urviniai, Lazdynė, Šikšniai, Vilaičiai, Ruikiai, Stirbaitynė.

7. Tauragės r. Skaudvilės gimnazija, bendroji gimnazija, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas:

Visos Skaudvilės miesto gatvės.

Kaimai: Kirkliai, Vaidatoniai, Paverkalnis, Kavadoniai, Paprūdžiai, Lingiai, Motaičiai, Kalniškiai, Sauslaukis, Keteriai, Gedgaudiškė, Margynė, Mikalaičiai, Angladegiai, Zakarkiškė, Pasuvirkštis,  Dvarviečiai, Juškaičiai, Pabambiai, Užkalniai, Vėluikiai, Karšuva, Trepai, Laurinaičiai, Juškiškė, Sodalė, Leliškė, Ivangėnai, Mockaičiai, Paegluonis, Jakštai, Būgai, Rūdija, Pilsūdai, Skaudvilė, Pužai, Nosaičiai, Šidagiai, Kundročiai, Puželiai, Norkiškė, Šiurpiškė, Barsukynė, Daujotėliai, Kuksinė, Paplėstiškė, Būteniai, Lauraičiai, Bokštiniai, Vilnaliai, Paklevis, Očikiai, Giržadai, Žaliūkė, Brūžaičiai, Papušyniai, Gilvičiai, Pališkiai, Adakavas, Sniegoniškė I ir II, Gryblaukis, Mažintai, Mozeriškė, Batakiai, Paltiniškė, Kerteniai, Šiaudinė, Akstinai, Čiuteikiai, Liaudginai, Gerviečiai, Lankininkai, Ožnugariai, Bildeniai, Užkerteniai, Eidintai, Pašešuvis, Užšešuviai, Balčiškė, Melagiškė, Santakai, Mickiškė, Antegluonis, Paegluonis, Vaitimėnai, Ringaliai, Griaužai, Beržynė, Beresniškė, Pavartis, Uosvietis, Šakvietis, Jakutiškė, Lomiai, Kasbarynai, Vėžalaukis, Mišeikiai.

8. Tauragės ,,Versmės“ gimnazija, bendroji gimnazija, vykdanti pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, vidurinio ugdymo programą ir tarptautinio bakalaureato diplomo programą:

Visos Tauragės miesto gatvės.

Kaimai, priklausantys Mažonų, Lauksargių, Gaurės ir Tauragės seniūnijoms.

9. Tauragės Žalgirių gimnazija, bendroji gimnazija, vykdanti pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą:

Visos Tauragės miesto gatvės.

Kaimai, priklausantys Mažonų, Lauksargių, Gaurės ir Tauragės seniūnijoms.

 

 

Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės

bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

PRIĖMIMO į TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJA

 

 

1. Jūratė Veisienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas (pirmininkė);

2. Snieguolė Bastakienė – Tauragės ,,Aušros“ progimnazijos direktorė (narė);

3. Elmyra Jurkšaitienė – Tauragės Žalgirių gimnazijos direktorė (narė);

4. Nerijus Jocys – Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos direktorius (narys);

5. Janina Pukelienė – Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos direktorė (narė);

6. Jūratė Lazdauskienė –  Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazijos direktorė (narė);

7. Remigijus Masteika – Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos direktorius (narys);

8. Dalia Pukelienė –  Tauragės ,,Versmės“ gimnazijos direktorė (narė).

_____________________

 

 

 

 

Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės

bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

PRIĖMIMO Į TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas nenumatytų atvejų komisijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytiems atvejams nagrinėti komisijos (toliau – Komisija) darbo tvarką, funkcijas ir teises.

2.  Komisija savo veikloje vadovaujasi Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

3.  Komisiją sudaro pirmininkas ir septyni nariai. Septyni nariai skiriami iš bendrojo ugdymo mokyklų, pirmininkas – iš rajono savivaldybės administracijos. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo, objektyvumo ir nešališkumo principais.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

4.  Komisijos funkcijos:

4.1. nagrinėja aktualius, Apraše nenumatytus atvejus;

4.2. konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas klausimais;

4.3. Savivaldybės mero pavedimu sprendžia kitus klausimus, susijusius su Aprašo vykdymu.

5.  Komisija turi teisę:

5.1. priimti sprendimą dėl tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pagrįstumo ir siūlyti Savivaldybės merui priimti atitinkamą individualų sprendimą dėl mokinio priėmimo;

5.2. atmesti prašymą kaip nepagrįstą;

5.3. priimti sprendimą dėl prašymo pagrįstumo (tėvų, mokyklos ir kt.) ir teikti siūlymą Savivaldybės merui dėl atitinkamo teisės akto priėmimo.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS, KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

6.  Prašymą dėl Priėmimo asmuo pateikia Tauragės rajono savivaldybės administracijai.

7.  Prašymas pateikiamas, kai asmuo galvoja, kad pažeistos jo teisės dėl nereglamentuoto atvejo buvimo Apraše. Prašyme nurodomas vardas, pavardė, adresas, kontaktinis tel., mokykla. Trumpai, glaustai ir aiškiai išdėstoma prašymo esmė, prašymas pasirašomas.

8.  Komisijai nagrinėti gali būti perduodami tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai ir skundai savo turiniu atitinkantys Aprašą.

9.  Komisijos posėdžiai rengiami gavus prašymą.

10.  Komisijos posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau 2/3  komisijos narių.

11.  Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu komisijos narių balsų dauguma.

12.  Komisijos posėdžiai protokoluojami.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13.  Su Komisijos priimtais sprendimais supažindinami prašymo teikėjai ir Savivaldybės meras.

______________________

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos