Dėl ugdymo organizavimo

  • Paskelbė : Aušra Žylienė
  • Paskelbta: 2021-10-28
  • Kategorija: Aktualijos

 
TAURAGĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ 
TVARKOS APRAŠO

2021 m. spalio 22 d. Nr. V - 80
Tauragė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 1 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. V-1931 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ ir siekiant užtikrinti ugdomų mokinių saugumą:
⦁    T v i r t i n u  Ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Tauragės „Versmės“ gimnazijoje tvarkos aprašą  (pridedamas).
⦁    S k i r i u  direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams Berūtą Skyrienę, direktoriaus pavaduotoją ugdymui Vitaliją Kalašinskienę, skyrių vedėjas Ingridą Vaičienę, Vidą Januševičienę atsakingas už tvarkos aprašo vykdymą ir kontrolę.
⦁    Į p a r e i g o j u:
⦁    sekretorę Danutę Bajorinienę su šiuo aprašu supažindinti gimnazijos darbuotojus,
⦁    IT mokytoją Aušrą Žylienę paviešinti  aprašą gimnazijos internetinėje svetainėje.

Direktorė                 Dalia Pukelienė

UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ TVARKOS APRAŠAS
⦁    BENDROSIOS NUOSTATOS

⦁    Pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas Tauragės „Versmės“ gimnazijoje reglamentuoja gimnazijos ugdymo organizavimo ir būtinų sąlygų užtikrinimo tvarką.
⦁    Aprašas parengtas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. V-1931 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. V- 465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinųjų sąlygų“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 20 d. sprendimu Nr. V-1904 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinųjų sąlygų“ pakeitimo“.
⦁    Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ugdymas vyksta gimnazijos patalpose, laikantis didesnių saugumo sąlygų.

⦁    PREVENCINĖS PRIEMONĖS

⦁    Gimnazijos darbuotojai, mokytojai, mokiniai, kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes ar kt., kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną.  Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti sportuojant, valgant. Kaukių nedėvi neįgalumą turintys asmenys, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatos būklei.
⦁    Pagrindinis principas organizuojant ugdymą – valdyti mokinių srautus, kad būtų mažinami besimokančių mokinių kontaktai.
⦁    Gimnazijoje numatyti du skirtingi kilimo į aukštus keliai:
Į II a. kylama laiptais prie mokytojų kambario;
Į III a. kylama laiptais prie budinčių.
⦁    Valgykloje numatytos dvi 20 min. pietų pertraukos skirtingiems mokinių srautams (pagal atskirą grafiką).
⦁    Valgykloje prie stalų sėdėti rekomenduojama tik tos pačios klasės mokiniams.
⦁     Asmenų patekimas į gimnaziją yra ribojamas. Atvykti į gimnaziją galima tik iš anksto susitarus. Svečiai, atvykę į gimnaziją registruojami budėtojų žurnale.
⦁    Rekomenduojama tėvams (globėjams, rūpintojams) su gimnazijos darbuotojais bendrauti telefonu ir el. ryšio priemonėmis (el. paštu, TAMO dienynu ir kt.).
⦁    Visi gimnazijos pedagoginiai darbuotojai, gimnazijos budėtojai, raštinės sekretorė aprūpinami apsauginiais veido skydeliais arba veido kaukėmis.
⦁    Naudojamos kitos virusų plitimą ribojančios priemonės: dažnas rankų plovimas, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketas, saugaus atstumo laikymasis. Patalpos vėdinamos kiekvienos pertraukos metu.
⦁    Mokymo priemonės, inventorius mokytojo dezinfekuojami po kiekvieno panaudojimo. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis.
⦁    Bendro naudojimo patalpos (koridoriai, kabinetai, salės) dezinfekuojami per ilgąsias pertraukas. Naudojamas mobilus šalto rūko dezinfekatorius.
⦁    Konsultacijos teikiamos individualiai ar tos pačios klasės (srauto) mokiniams. Po kiekvienos konsultacijos švietimo specialistas privalo patalpas išvėdinti ir dezinfekuoti liestus paviršius ar naudotas priemones.
⦁    Iki 2021 m. lapkričio 12 d. neformaliojo švietimo veiklos vykdomos nuotoliniu būdu.
⦁    Mokiniams, darbuotojams, kitiems asmenims, tik atvykusiems į gimnaziją sudarytos sąlygos matuotis temperatūrą bekontakčiu termometru (prie budinčiųjų).
⦁    Jeigu mokiniui ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jis izoliuojamas, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks.
⦁    Tėvai privalo informuoti klasės vadovą esant menkiausiai užsikrėtimo rizikai:
⦁    jei pasireiškia peršalimo simptomai, buvo galimas kontaktas su COVID-19 užsikrėtusiu asmeniu, vaikas ar šeimos nariai keliavo po COVID-19 ligos paveiktas šalis.
⦁    Jei mokinys yra saviizoliacijoje dėl šeimos nario ligos ar artimo kontakto su sergančiuoju.


⦁    KORONAVIRUSO INFEKCIJOS ATVEJU

⦁    Darbuotojas ar mokinys turi:
⦁    likti namuose (izoliuotis), bendrauti su savo šeimos gydytoju ir klausyti jo rekomendacijų;
⦁    telefonu informuoti atsakingą asmenį ugdymo įstaigoje
⦁    informuoti didelę riziką sąlytį turėjusius asmenis, kad izoliuotųsi.
⦁    Didelės rizikos sąlytį turėję asmenys (mokiniai) per 2 val. gali pateikti tėvų sutikimus laikinam testavimui kas 48 val. arba izoliuojasi 10 dienų po turėto kontakto. Saviizoliacijos laiką galima sutrumpinti po 7 dienų atlikus PGR testą ir gavus neigiamą atsakymą.
⦁    Sąlytį turėjusių asmenų kontaktiniai asmenys izoliuotis neturi.
⦁    Jei ugdymo įstaigoje mokiniui pakilo temperatūra ar pasireiškė užkrečiamoms ligoms būdingi simptomai, mokinys izoliuojamas visuomenės sveikatos specialisto kabinete iki atvykstant tėvams (globėjams, rūpintojams). 
⦁    Atliekama rankų higienos procedūra, mokinys nuraminamas ir apie situaciją informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai). Primenama, kad atvykstantys tėvai turi dėvėti kaukę ir dėl tolesnių veiksmų konsultuotis su šeimos gydytoju.
⦁    Patalpose, kuriose lankėsi izoliuotas asmuo, atliekama papildoma dezinfekcija. Dezinfekcija atliekama, vadovaujantis  LR SAM rekomendacijomis.
⦁    Infekcijų plitimą ribojantis režimas įvedamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. V-2273 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos“ nustatyta tvarka.
⦁    Mokinių savanoriškas testavimasis vykdomas atskirtoje I a. erdvėje prie centrinio įėjimo.
⦁    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
⦁    Pasikeitus teisės aktams, atitinkamai keičiami ir aprašo punktai.
⦁    Su aprašu gimnazijos bendruomenės nariai supažindinami per elektroninį dienyną.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos