Priėmimo reikalavimai stojantiesiems 2024 m.

Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas, vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2024 m. ir vėliau, bus 
taikomi vienodi minimalūs reikalavimai tiek stojant į valstybės finansuojamas, tiek į 
nefinansuojamas studijų vietas. Naujoje Mokslo ir studijų įstatymo redakcijoje (59 str.) numatyta, 
kad į aukštosios mokyklos pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkurso būdu priimami 
asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris (stojantieji į 
menų studijų krypčių grupės studijas ir baigę trumposios pakopos studijas – ne mažiau kaip du) 
valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos (stojantiesiems į menų 
studijų krypčių grupės studijas jo išlaikyti nebūtina) ir stojančiojo pasirinktą egzaminą (baigusiems 
trumposios pakopos studijas pasirinkti egzamino nebūtina), kurių: 
1) trijų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis švietimo, mokslo ir sporto 
ministro nustatyta tvarka prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam 
mokymosi pasiekimų lygiui (turės būti ne mažesnis nei 36 balai), jeigu stojama į universitetines 
studijas; 
2) trijų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis švietimo, mokslo ir sporto 
ministro nustatyta tvarka prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam patenkinamam 
mokymosi pasiekimų lygiui (turės būti ne mažesnis nei 16 balų), jeigu stojama į kolegines studijas. 

Atkreipkite dėmesį, kad stojantieji, vidurinį išsilavinimą įgiję ankstesniais metais, turi tenkinti jų 
mokyklos baigimo metais galiojusius minimalius rodiklius. 
2024 m. priėmimo datos ir aukštųjų mokyklų planuojamos mažiausio stojamojo konkursinio balo 
reikšmės dar nėra patvirtintos, tikimasi jas turėti vasario mėn. Prašymų teikimas, kaip ir kasmet, 
prasidės birželio 1 d. 
Jei norite iš anksto pasimodeliuoti savo galimą konkursinį balą, pasinaudokite www.lamabpo.lt 
tinklalapyje esančia konkursinio balo skaičiuokle. Daugiau informacijos apie priėmimą į pirmosios 
pakopos ir vientisąsias studijas rasite LAMA BPO tinklalapyje adresu 
https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/, 
https://lamabpo.lt/priemimo-reikalavimai-stojantiesiems-2024-metais/

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos