Tauragės „Versmės“ gimnazija

ADRESAS: J.Tumo-Vaižganto g. 10, 72261 Tauragė

Patyčių dėžutė

 

Erasmus+ projektas KA1

 

ERASMUS+ KA1 projektas
BESIMOKANTI MOKYKLA — SĖKMINGA MOKYKLA

Projekto aprašymas.

Projekto veiklos ir dalyviai.

Pirmas mobilumas. Istorijos mokytojų kursai Italijoje.

Erasmus+ projektas KA2

 

ERASMUS+ KA2 projektas „MOVE“

Pirmas susitikimas
(Porto, Portugalija).

Antras susitikimas
(Paryžius (Asnieres), Prancūzija).

Trečias susitikimas
(Tauragė, Lietuva).

Ketvirtas susitikimas
(Hamburgas, Vokietija).

Penktas susitikimas
(Milanas (Rho), Italija).

Šeštas susitikimas
(Salamina, Graikija).

Geri darbai Lietuvai!

Lankomumas

•Turinio peržiūrėjimai• : 2288969

Nuostatai

PATVIRTINTA

argaiv1998

Tauragės rajono savivaldybės tarybos

2014 m.  balandžio 16 d. sprendimu Nr. 1-94

 

TAURAGĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tauragės „Versmės“ gimnazijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Tauragės „Versmės
gimnazijos (toliau – gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir jos kompetenciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį,
mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas,
vykdomas švietimo programas, mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentų išdavimą, gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo
apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę,
gimnazijos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Gimnazijos visas pavadinimas – Tauragės „Versmės“ gimnazija, sutrumpintas pavadinimas – „Versmės“ gimnazija. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 195450571.

3. Gimnazijos istorija: 2001 metais, reorganizavus Martyno Mažvydo vidurinę mokyklą, buvo  įkurta
keturmetė gimnazija. 2002 metais gimnazijai suteiktas „Versmės“ vardas. 2011 m. rugsėjo mėn.
Tarptautinio bakalaureato organizacija suteikė gimnazijai mokyklos kandidatės Diplomo programai
statusą. 2013 m. gegužės 30 d. TB organizacija įteikė TB Diplomo programos sertifikatą, o Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2014 m. liepos 17 d. įsakymu suteikė leidimą vykdyti Tarptautinio bakalaureato programą.

4. Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, kodas 950.

5. Gimnazijos priklausomybė – savivaldybės mokykla, kodas 20.

6. Gimnazijos savininkas – Tauragės rajono savivaldybė, identifikavimo kodas 111107410, adresas:
Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė.

7. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Tauragės rajono savivaldybės taryba, Respublikos g. 2, 72255 Tauragė. Savivaldybės taryba:

7.1.tvirtina biudžetinės įstaigos nuostatus;

7.2.priima į pareigas ir iš jų atleidžia biudžetinės įstaigos vadovą;

7.3.priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo;

7.4.priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo;

7.5.priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo;

7.6.sprendžia kitus įstatymuose ir biudžetinės įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8. Mokyklos veikos koordinatorius – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.

9. Mokyklos buveinė: J. Tumo-Vaižganto g. 10, LT-72261 Tauragė.

10. Grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.

11. Tipas – gimnazija, kodas 3125.

12. Paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija, kodas 31251100.

13. Mokymo kalba – lietuvių, kodas lit.

14. Mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas formos : grupinio mokymosi forma;
pavienio mokymosi forma;

15. Mokymo proceso organizavimo būdai:

15.1.kasdienis mokymo organizavimo būdas;

15.2.neakivaizdinis mokymo organizavimo būdas;

15.3. nuotolinis mokymo organizavimo būdas;

15.4.savarankiškas mokymo organizavimo būdas;

15.5. individualus mokymo organizavimo būdas.

16. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI,

FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

17. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas kodas 85.

18. Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:

18.1.pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

18.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

18.3.pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

18.4.sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

18.5.kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

18.6.kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

18.7.švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

19. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

19.1.kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

19.2.kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;

19.3.krovininio automobilio su vairuotoju nuoma, kodas 60.24.30;

19.4.kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

19.5.kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;

19.6.nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

19.7.teikia mokamas paslaugas.

20. Gimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui. Plėtoti sociokultūrinę ir pilietinę brandą, ugdyti tautinį sąmoningumą bei daugiakultūriškumą.

21. Gimnazijos veiklos uždaviniai:

21.1. teikti mokiniams kokybišką pagrindinį ir vidurinį ugdymą; sudaryti sąlygas mokiniams

mokytis pagal pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio ugdymo ir Tarptautinio bakalaureato diplomo programas bei mokytis gimtosios kalbos, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, nuotoliniu būdu;

21.2.sudaryti sąlygas mokiniams nuolat tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius;

21.3.teikti mokiniams švietimo pagalbą;

21.4.užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems

įpročiams aplinką.

22. Gimnazijos funkcijos:

22.1.vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro pavirtinamomis bendrosiomis

programomis, atsižvelgdama į vietos ir gimnazijos bendruomenės reikmes, konkrečius mokinių ugdymo(si) poreikius ir interesus, švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informaciją, pasiekimų tyrimų, gimnazijos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenis bei penkerių metų veiklos savęs įsivertinimo rezultatus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

22.2.rengia pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas papildančius bei

mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, neformaliojo vaikų švietimo programas;

22.3.vykdo pagrindinio ugdymo antrosios dalies, akredituotą vidurinio ugdymo, Tarptautinio

bakalaureato bei pritaikytas pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas;

22.4.organizuoja visų gimnazijoje įgyvendinamų programų mokinių mokymąsi taikydama

nuotolinio mokymo būdą;

22.5.sudaro mokymo(si) sutartis ir vykdo jose sutartus įsipareigojimus;

22.6.vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

22.7.įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų

nustatyta tvarka;

22.8.sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį,

tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, daugiakultūriškumą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

22.9.teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją

pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą, vaiko minimalios priežiūros priemones teisės aktų nustatyta tvarka;

22.10.organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, užsiėmimus, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

22.11.sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją;

22.12.užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir

darbo aplinką;

22.13.kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi

švietimo ir mokslo ministro patvirtintais teisės aktais;

22.14.organizuoja mokinių maitinimą;

22.15.viešai skelbia informaciją apie gimnazijos veiklą Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo

nustatyta tvarka;

22.16.išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro

nustatyta tvarka;

22.17.atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

 

III. GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas

funkcijas, turi teisę:

23.1.parinkti ir kurti naujus mokymo ir mokymosi metodus, užtikrinančius kokybišką ugdymą(si);

23.2.bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

23.3.savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos leidimu steigti filialus;

23.4.švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo

projektus;

23.5.įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

23.6.gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

23.7.naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

24. Gimnazija privalo užtikrinti geros kokybės švietimą, atvirumą vietos bendruomenei, sudaryti

mokiniams higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas.

 

IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

25. Gimnazijos veikla organizuojama pagal direktoriaus patvirtintą:

25.1.strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarusios gimnazijos taryba ir  savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo;

25.2.metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi gimnazijos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo;

25.3.gimnazijos ugdymo planą, kuris yra suderintas su gimnazijos taryba ir Tauragės rajono

savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.

26. Gimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas

savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ar jos įgalioto asmens teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Direktoriaus funkcijos:

27.1. suderinęs su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar jos įgaliotu asmeniu,

tvirtina gimnazijos vidaus struktūrą, gimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

27.2.nustato gimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus

pavaduotojo ugdymui, gimnazijos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis;

27.3.tvirtina mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų ir aptarnaujančio personalo

pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo gimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

27.4.priima mokinius savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

27.5.vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustato

mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, aptarnaujančiojo personalo ir mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

27.6.suderinęs su gimnazijos taryba, tvirtina gimnazijos darbo tvarkos taisykles;

27.7.sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su

ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;

27.8.organizuoja ir koordinuoja gimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams

įgyvendinti, analizuoja ir vertina gimnazijos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

27.9.leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

27.10.sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo ir metodines grupes;

27.11.sudaro gimnazijos vardu sutartis gimnazijos funkcijoms atlikti;

27.12.organizuoja gimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

27.13.teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja gimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi

intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

27.14.atsako už biudžeto asignavimų valdymą, vykdo paskesniąją finansų kontrolę ir atsako už visą mokyklos veiklą;

27.15.rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

27.16.inicijuoja gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą; bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorine policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir  kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

27.17.atstovauja gimnazijai kitose institucijose;

27.18.dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui, struktūrinių padalinių vadovams;

27.19.vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

27.20.atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi, už demokratinį gimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, informacijos apie gimnazijos veiklą skelbimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, gimnazijos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

28. Už šių nuostatų 27 punkte išvardytų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą direktoriui

gali būti taikoma drausminė nuobauda ar kitokia atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Gimnazijoje mokytojų metodinei veiklai organizuoti sudaroma metodinė taryba, mokytojų

metodinės grupės.

30. Metodinę tarybą sudaro mokytojai, deleguoti metodinių grupių ir skyrių.

31. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

32. Metodinės tarybos funkcijos:

32.1. kartu su gimnazijos vadovais nustato metodinės veiklos prioritetus;

32.2. koordinuoja gimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą;

32.3. nagrinėja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;

32.4. kartu su gimnazijos vadovais nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso

32.5. aprūpinimą priemonėmis, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą;

32.6.vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą;

32.7.teikia pasiūlymus metodinėms grupėms, gimnazijos vadovams, rajono metodiniams būreliams.

33. Metodinė grupė yra gimnazijos institucija, kurią sudaro to paties ar giminingų mokomųjų

dalykų mokytojai. Mokytojo dalyvavimas savo dalyko metodinės grupės veikloje yra privalomas.

34. Metodinei grupei vadovauja grupės narių kasmet renkamas vadovas.

35. Metodinių grupių veiklą organizuoja metodinė taryba, koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir skyrių vedėjai. Metodinės grupės funkcijos:

35.1. planuoja ugdymo turinį;

35.2. aptaria mokinių mokymosi poreikius ir susitaria dėl mokomųjų dalykų, dalykų modulių,

35.3. pasirenkamųjų dalykų galimos pasiūlos;

35.4. atrenka, integruoja ir derina dalykų mokymo turinį; susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių

mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos;

35.5. parenka vadovėlius ir mokymo priemones, aptaria jų naudojimą; įvertina ugdymo procese

mokinių sukauptą patyrimą;

35.6. susitaria dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų;

35.7. konsultuojasi tarpusavyje, su ugdymo skyrių vedėjais ir švietimo pagalbos specialistais dėl

specialiųjų poreikių mokinių ugdymo bendrosiose klasėse, pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikos;

35.8. dalyvauja diagnozuojant mokinių pasiekimus;

35.9. aptaria mokinių elgesio, jų lankomumo gerinimo, mokymosi krūvių optimalumo klausimus;

35.10.dalijasi gerąja patirtimi;

35.11.aptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su gimnazijos veiklos tikslais;

35.12.keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinėmis grupėms;

35.13.teikia siūlymus ugdymo skyrių vedėjams dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo;

35.14.bendradarbiauja su kitų mokyklų metodinėmis grupėmis;

35.15.teikia siūlymus metodinei tarybai, mokytojų tarybai, gimnazijos tarybai ugdymo proceso tobulinimo klausimais ir atsiskaito už atliktą darbą metodinei tarybai;

35.16.vykdo skubius ir trumpalaikius gimnazijos administracijos įpareigojimus, susijusius su ugdymo proceso organizavimu.

V. MOKYKLOS SAVIVALDA

 

36. Gimnazijos taryba yra aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija. Gimnazijos taryba telkia

gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam gimnazijos valdymui, padeda spręsti gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems gimnazijos interesams.

37. Gimnazijos taryba sudaroma iš gimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų),

mokytojų, mokinių, atstovaujančių visoms ugdymo programoms ir vietos bendruomenės atstovų.

38. Gimnazijos tarybą lygiomis dalimis 5 tėvus (globėjus, rūpintojus) renka tėvų konferencija, 5

mokytojus – mokytojų taryba, 5 mokinius – mokinių taryba.

39. Gimnazijos tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas,

jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Gimnazijos direktorius gimnazijos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

40. Gimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu gimnazijos tarybos

posėdyje.

41. Gimnazijos tarybos funkcijos:

41.1.teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

41.2.pritaria gimnazijos strateginiam planui, metiniam gimnazijos veiklos planui, gimnazijos nuostatams, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems gimnazijos direktoriaus;

41.3.teikia siūlymų gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;

414.kolegialiai svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;

41.5.išklauso gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos veiklos tobulinimo;

41.6.teikia siūlymus gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

41.7.svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui;

41.8.teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

41.9.svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

41.10.gimnazijos tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių ir nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma;

41.11.gimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito gimnazijos bendruomenei.

42. Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo bei ugdymo kokybei užtikrinti klausimams spręsti.

43. Mokytojų tarybą sudaro gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vedėjai, metodinių grupių vadovai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai.

44. Mokytojų tarybai vadovauja gimnazijos direktorius.

45. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia gimnazijos direktorius.

46. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

47. Mokytojų taryba:

47.1.inicijuoja mokyklos kaitos procesus;

47.2.formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;

47.3.dalyvauja planuojant mokyklos ugdomąją veiklą;

47.4.svarsto ugdymo programų įgyvendinimą ir ugdymo rezultatus;

47.5.aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, praktinius pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;

47.6.priima nutarimus vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais bendraisiais ugdymo planais, steigėjo sprendimais ir kitais norminiais teisės aktais;

47.7.svarsto ir priima sprendimus dėl:

47.8.dailės, muzikos, kūno kultūros pamokų nelankymo, atsiskaitymo formų,

47.9.atleistų nuo dailės, muzikos, kūno kultūros pamokų mokinių užimtumo,

dalykų programų skirtumų likvidavimo ir atsiskaitymo tvarkos,

47.10.savarankiško mokinių mokymosi,

47.11.ilgalaikių projektų tematikos, trukmės, vertinimo būdų, savaitinių valandų skaičiaus skyrimo darbo vadovui,

47.12.mokinių pasiekimų vertinimo ugdymo procese ir tėvų (globėjų) informavimo apie mokymosi sėkmingumą būdų, laikotarpių,

47.13.mokinių pasiekimų mokantis muzikos, dailės, kūno kultūros, technologijų, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos, pasirenkamųjų dalykų, modulių vertinimo,

47.14.ugdymo turinio planavimo laikotarpių ir formų.

47.15.renka atstovus į mokyklos tarybą, pagal mokyklos nuostatuose numatytą kvotą. Į mokyklos tarybą renkami pareigingi mokytojai, neturintys galiojančių administracinių nuobaudų.

48. Gimnazijos mokinių savivaldos institucijos yra mokinių parlamentas ir mokinių prezidentas.

49. Mokinių parlamentą renka visi gimnazijos mokiniai.

50. Mokinių prezidentą renka visi gimnazijos mokiniai.

51. Mokinių parlamento funkcijos:

51.1.atstovauja visoms gimnazijos mokinių interesų grupėms, gina jų teises;

51.2.inicijuoja susitarimus su gimnazijos administracija, kitomis gimnazijos savivaldos institucijomis;

51.3.renka mokinių atstovus į gimnazijos tarybą;

51.4.inicijuoja mokinių elgesio taisyklių kūrimą, jų svarstymą ir priėmimą;

51.5.kartą per savaitę šaukia parlamento posėdžius,

51.6.inicijuoja mokinių neformalią veiklą, pasirenka jos formas ir būdus;

51.7.inicijuoja bendradarbiavimą su kitų rajono ir apskrities bei respublikos gimnazijų mokinių parlamentais.

51.8.Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldą sudaro visų tos klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).

51.9.Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas vadovas.

51.10.Klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijos funkcijos:

51.11.aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus;

51.12.padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia siūlymus gimnazijos tarybai ir direktoriui.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

 

52.Darbuotojai į darbą gimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

53.Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

54.Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai ir mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

VII. GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA,

FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

55.Gimnazija patikėjimo teise perduotą Tauragės rajono savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.

56.Gimnazijos lėšos:

56.1.valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Tauragės rajono savivaldybės biudžetui skirtos lėšos;

56.2.Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos, kodas 2, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

56.3.parama;

56.4.pajamos už teikiamas paslaugas;

fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus, kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

57.Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

58.Gimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

59.Gimnazijos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

60.Gimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Tauragės rajono savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkiami išoriniai vertintojai.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

61.Gimnazijos nuostatai keičiami ir papildomi savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, gimnazijos direktoriaus ar Gimnazijos tarybos iniciatyva.

62.Gimnazijos nuostatus tvirtina gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

63.Gimnazija registruojama Juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nustatyta tvarka.

64. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

65.Gimnazija turi interneto svetainę www.versme.org, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.

66. Viešieji pranešimai skelbiami:

66.1.Pranešimai, kuriuos vadovaujantis teisės aktais, reikia paskelbti viešai, skelbiami gimnazijos interneto svetainėje arba vietos spaudoje.

66.2.Pranešimai, kuriuos pagal šiuos nuostatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus reikia paskelbti viešai, skelbiami gimnazijos interneto svetainėje, prireikus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetainėje.

______________________

Direktorė                                                                                                                  Albina Senkuvienė

 

Paieška

Vertimas

Video filmukai

Mūsų partneriai

•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•