Tauragės „Versmės“ gimnazija

ADRESAS: J.Tumo-Vaižganto g. 10, 72261 Tauragė

Erasmus+ projektas KA1

 

ERASMUS+ KA1 projektas
BESIMOKANTI MOKYKLA — SĖKMINGA MOKYKLA

Projekto aprašymas.

Projekto veiklos ir dalyviai.

Pirmas mobilumas. Istorijos mokytojų kursai Italijoje.

Erasmus+ projektas KA2

 

ERASMUS+ KA2 projektas „MOVE“

Pirmas susitikimas
(Porto, Portugalija).

Antras susitikimas
(Paryžius (Asnieres), Prancūzija).

Trečias susitikimas
(Tauragė, Lietuva).

Ketvirtas susitikimas
(Hamburgas, Vokietija).

Penktas susitikimas
(Milanas (Rho), Italija).

Šeštas susitikimas
(Salamina, Graikija).

Geri darbai Lietuvai!

Lankomumas

Turinio peržiūrėjimai : 1989180

Veiklos planas

PRITARTA

argaiv1968

gimnazijos tarybos posėdyje 2017-08-29 protokolo Nr. 4

 

PATVIRTINTA

Tauragės „Versmės“ gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 30 d.

įsakymu Nr. V-85

TAURAGĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS 2017-2018 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Tauragės „Versmės“ gimnazijos 2017-2018 mokslo metų veiklos planas (toliau – planas), sudarytas atsižvelgus į strateginį gimnazijos planą, veiklos įsivertinimo rezultatus, bendruomenės poreikius, nustato metinius gimnazijos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.

2. Planas sudarytas vadovaujantis Valstybinės švietimo strategijos nuostatomis. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančius visuomenės poreikius; garantuojamas pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas, vykdomas neformalusis švietimas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudojami švietimui skirti ištekliai.

3. Planas parengtas atsižvelgus į Tauragės rajono savivaldybės 2016-2018 m. strateginį veiklos planą.

4. Planą įgyvendins Tauragės „Versmės“ gimnazijos bendruomenė.

5. Plane vartojami sutrumpinimai: Švietimo ir mokslo ministerija – ŠMM; Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas – PUPP; nacionalinis egzaminų centras – NEC, Vilniaus Universitetas – VU; informacinės komunikacinės technologijos – IKT; Ugdymo plėtotės centras – UPC, Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras - PMMC; ugdymo karjerai centras – UKC, ugdymo planas – UP; nepilnamečių reikalų inspekcija – NRI.

6. 2017-2018 m. m. veiklos planą rengė direktoriaus įsakymu sudaryta planavimo darbo grupė, planas aptartas gimnazijos ir mokytojų taryboje.

 

II. GIMNAZIJOS VIZIJA, MISIJA, PRIORITETAI, VERTYBĖS

Vertybės

Gimnazijos bendruomenės vertybės: tobulėjimas, bendradarbiavimas, tautiškumas, atvirumas, demokratiškumas.

Vizija

Tauragės „Versmės“ gimnazija – moderni, atvira naujovėms, informacijai ir nuolatinei kaitai ugdymo įstaiga, orientuota į mokinių įvairių kompetencijų ugdymą, lygių galimybių sudarymą, siekianti geresnės ugdymo kokybės, įgyvendinanti nacionalinę pagrindinio ir vidurinio ugdymo bei Tarptautinio bakalaureato Diplomo programas.

Misija

Tauragės rajono savivaldybės keturmetė gimnazija rajono mokiniams teikianti kokybišką pagrindinį, vidurinį išsilavinimą bei Tarptautinio bakalaureato Diplomo programą, skatinanti saviraišką, iniciatyvumą, ugdanti socialinę ir moralinę asmenybės brandą besikeičiančioje visuomenėje.

Prioritetas

Ugdymo (-si) kokybė.

 

Mūsų filosofija

Pažink save – pažinsi tikrovę, išmok tobulinti save – mokėsi tobulinti pasaulį. Tobula visuomenė galima tik tada, kai tobuli jos nariai. (Žanas Žakas Ruso)

 

III. 2016-2017 MOKSLO METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

2016-2017 m. m. prioritetas buvo Ugdymo (si) kokybės gerinimas.

Siekdami įgyvendinti išsikeltą prioritetą suformulavome tikslus ir uždavinius.

Tikslas Ugdymo kokybės gerinimas bendradarbiaujant (mokinys-mokytojas, mokinys-mokinys, mokytojas-mokytojas)

Uždaviniai

 1. Tobulinti darbą su įvairių gebėjimų mokiniais
 2. Pagalba mokytojui tobulinant darbą pamokoje.
 3. Stebėti ir fiksuoti kiekvieno mokinio pažangą

Įgyvendinant 2016-2017 m. m. „Versmės“ gimnazijos tikslą pažanga buvo pasiekta.

 

Mokslo metų pabaigos rezultatai

Įgyvendinant pirmąjį uždavinį 2017 m. rugsėjo mėn. buvo organizuotas diagnostinis I klasių mokinių lietuvių, anglų, rusų, vokiečių kalbų, istorijos, geografijos, matematikos, IT, biologijos, fizikos, chemijos dalykų gebėjimų patikrinimas, kurio rezultatai aptarti spalio 25 d. mokytojų tarybos posėdyje. Po diagnostinio patikrinimo ir darbo I – IV klasėse per rugsėjo mėn. mokytojai pateikė informaciją, kokių dalykų konsultacijų reikės mokiniams. Konsultacijoms per I 2016-2017 m. m. pusmetį buvo skirta 20, o per II – 23 val. Konsultacijos skirtos ir mokymosi sunkumų turintiems, ir gabiems mokiniams.

I-II klasių mokinių pasiekimų pažangai turėjo įtakos teikiama pagalba, grupių pagal mokinių gebėjimus sudarymas, sistemingas mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimas, namų darbų diferencijavimas, kritinio mastymo pamokose ugdymas.

2016-2017 m. m. I-II trimestro ir m. m. pabaigos rezultatai:

Klasė

Mok. Sk.

Nepatenk.

Patenk.

Pagrind.

Aukštesn.

I a

31

0/0/0

9/5/7

19/23/20

3/3/4

I b

27

0/0/0

14/14/13

13/12/13

0/1/1

I c

24

3/1/0

13/18/16

8/5/8

0/0/0

Pirmose klasėse

82

3/1/0

36/37/36

40/30/41

3/4/5

II a

30

0/0/0

0/1/0

23/22/22

7/7/8

II b

32

0/0/0

13/11/8

19/20/23

0/1/1

II c

30

5/4/4

19/19/18

4/6/7

1/1/1

II d

27

5/8/2

19/14/18

3/5/5

0/0/0

Antrose klasėse

119

10/12/6

51/45/44

49/53/57

8/9/10

I-II kl.

201

13/13/6

87/82/80

89/83/98

11/13/15

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos palyginamoji analizė

Klasės

Puikiai

L. gerai

Gerai

Patenk.

Nepatenk.

Mok. Sk.

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

I-119/82

 

3

2,5%

0

8

6,7%

5

6,09

37

31%

27

32,9

68

57,1%

50

6,97

2

1,6%

0

II-114/117

 

1

0,8%

3

2,56

10

8,7%

7

5,98

29

25,4%

33

28,2

73

64%

68

58,1

 

0

6

5,1

III-104/100

3

2,8%

3

3,0

3

2,8%

3

3,0

37

35,5%

30

30,0

59

56,7%

64

64,0

2

1,9%

0

IV-114/94

0

3

3,19

8

8,5%

4

4,2

23

24,4%

21

22,3

83

72,8%

66

70,2

0

0

Nepatenkinamų rezultatų palyginamoji analizė:

Dalykas/klasė

2016 m. mokinių skaičius

2017 m. mokinių skaičius

Matematika I kl.

Matematika II kl.

Matematika III kl.

2

1

2

0

6

0

Anglų k. III kl

1

0

Fizika II kl.

1

2

Lietuvių k. II kl.

1

0

 

Kalbų lygio nustatymas

Kalba

Nepasiekė lygio 2016

Nepasiekė lygio 2017

Anglų

7,2 % (8 mokiniai)

12,26 (13 mokinių)

Rusų

20,2 % (20 mokinių)

31,3 (31 mokinys)

Vokiečių

23 % (3 mokiniai)

0

 

PUPP rezultatų palyginimas 2016 ir 2017 m.

Metai

balai

10

9

8

7

6

5

4

3

2

16

17

16

17

16

17

16

17

16

17

16

17

16

17

16

17

16

17

Liet.

4

3

18

8

26

22

26

31

21

17

14

26

4

8

1

2

0

0

 

Mat.

3

11

11

18

21

25

28

22

21

16

15

7

9

8

5

8

1

2

 

Taškų suma %

100-90

89-80

79-70

69-60

59-50

49-40

39-30

29-20

19-10

9 ir mažiau

Balai

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

 

PUPP'o rezultatų vidurkio palyginamoji analizė

Lietuvių k.

Metai

Respublika

Rajonas

Gimnazija

2014

6,32

6,28

7,45

2015

6,33

6,17

7,24

2016

6,33

6,31

7,24

2017

6,49

6,23

6,54

 

Matematika

Metai

Respublika

Rajonas

Gimnazija

2014

5,88

5,44

7,09

2015

5,59

5,19

6,93

2016

5,76

5,06

6,55

2017

5,84

5,3

6,98

 

VBE palyginamieji rezultatai

Dalykas

2016 m.

2017 m.

Įvertinimai 86-99

Įvertinimai

100

Neišlaikė

Įvertinimai 86-99

Įvertinimai

100

Neišlaikė

Lietuvių k.

12,2

0

3

27,59

1

2

Anglų k.

20,1

2

0

26,88

3

0

Matematika

4,95

1

11

10,34

5

2

Biologija

5,88

0

0

27,78

1

0

Chemija

0

0

0

0

1

0

Fizika

20

0

0

7,69

0

0

IT

15,3

0

3

14,29

0

0

Istorija

0

0

0

9,3

1

0

Geografija

1

0

0

1

1

0

Rusų k.

 

 

 

2

0

0

 

Sėkmingai baigiamuosius egzaminus laikė TB Diplomo programos mokiniai.

Dalykas

7

6

5

4

3

2

HL

SL

HL

SL

HL

SL

HL

SL

HL

SL

HL

SL

Lietuvių k.

1

 

5

 

1

1

 

 

 

 

 

 

Anglų k.

3

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vokiečių k.

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Istorija

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Geografija

 

1

1

2

 

2

 

 

 

 

 

 

Biologija

 

 

 

 

2

 

2

 

1

 

 

 

Chemija

 

 

 

 

 

3

 

2

 

2

 

 

Fizika

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Matematika

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

1

3

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Džiugina 2016-2017 m. m. mokinių pasiekimai dalykų olimpiadose, konkursuose, varžybose 510 mokinių dalyvavo dalykų olimpiadose, konkursuose, varžybose. Rajone vyko 12 dalykų olimpiados, kuriose dalyvavo 145 mokiniai, iš jų 80 (55 proc.) iškovojo prizines vietas.

Istorijos ir geografijos rajoninėse olimpiadose I, II, III vietas laimėjo tik mūsų gimnazijos mokiniai. Istorija: (M. Gudauskas, G. Aputytė, L. Gečas). Mokytojos I. Anušauskaitė ir D. Bajorinienė. Geografija: Domantas Pukelis, M. Gudauskas, E. Ziekis. Mokytojai J. Orlovienė, R. Muzikevičius. Fizikos olimpiadoje mokiniai laimėjo tik I ir II vietas (I - Gintarė Akramaitė, Augustinas Zinkus, Rimantas Paulauskas, Aivaras Usevičius; II - Ignas Ruškys, Vilius Macijauskas, Dominykas Rapalis, Domantas Pukelis. Mokytoja N. Burbienė. 63,6 proc. (iš 11 – 7) lietuvių k. olimpiados dalyvių – prizininkai (I - Gabrielė Aputytė, Augustė Rimkutė, Deimantė Zobėlaitė; II - Austėja Norkutė, Simona Viseckytė, Gabija Strumylaitė: III - Jovita Beržinytė. Mokytojos V. Juškevičiutė, R. Kalendienė, N. Katauskienė.  Lygiai pusė matematikos olimpiadoje dalyvavusių mokinių laimėjo prizines vietas (iš 18 – 9). I - Austėja Norkutė, Augustinas Zinkus, Rimantas Paulauskas; II - Ignas Ruškys, Vilius Macijauskas, Dovydas Petraitis, Dominykas Rapalis, Beatričė Mockaitytė; III - Goda Bardauskaitė. Mokytojos V. Skiepenaitienė, N. Pasičnikienė, G. Zaukevičienė

Visos merginos dalyvavusios technologijų olimpiadoje – prizininkės (3 – 3) I - Roberta Kasanavičiūtė, II - Vytautė Latožaitė, K. Juknaitė. Mokytojos Audra Paulauskienė, R. Leškienė. Ekonomikos ir verslo regioninėje olimpiadoje iš Tauragės gimnazijų  dalyvavo tik mūsų atstovas ir tapo III vietos laimėtoju Matas Keteris, mokytoja J. Orlovienė.

Tik po vieną mokinį liko be prizinės vietos biologijos ir IT olimpiadose (biologija 16-15, IT 6-5). I - Ignas Ruškys (mokytoja R. Leškienė) , Dovydas Petraitis, Dovilė Zinkutė, Domas Kazokas; II - Austėja Norkute, Gabija Gudaitytė, Lidija Ziepaltaitė, Robertas Danielius Mickevičius, Augustinas Zinkus, Guoda Mockutė, Simona Viseckytė,  Beatričė Mockaitytė; III - Augustė Rimkutė, Kornelija Rogalnikovaitė, Kristupas Norkus. Mokytoja V. Kalašinskienė.

11 mokinių savo jėgas išbandė 2 dalykų, 8 – 3 dalykų rajoninėse olimpiadose.

Augustins Zinkus dalyvavo 5 dalykų rajoninėse ir 2 dalykų respublikinėse olimpiadose (rusų k., matematika, biologija, chemija, fizika. 3 I ir 2 II vietos) ir Vilius Macijausks dalyvavo 4 dalykų (anglų k. rajono ir respublikos, IT, matematikos ir fizikos; 1-I, 3-II vietos). Į respublikines dalykų olimpiadas buvo deleguoti 12 rajono mokinių iš kurių 11 – mūsų gimnazistai. Tik Robertai Kasanavičiūtei teko rinktis į kurią olimpiadą dailės ar technologijų vykti, pasirinko dailę. 250 mokinių dalyvavo 35 įvairiuose konkursuose, kuriuose laimėtos 22 prizinės vietos. 9 sporto šakose 115 mokinių gynė gimnazijos sportinę garbę. Prizinių vietų yra ir rajoninėse, ir zoninėse, ir respublikinėse varžybose Ryškiausi pasiekimai yra tinklininkų, lengvosios atletikos ir badmintonininkų– III vieta respublikoje.

Visą bendrą mokytojų ir mokinių  triūsą vainikuoja aukšti pasiekimai respublikinėse dalykų olimpiadose ir konkursuose. Paminėtus mokinius ir mokytojus kviečiu ateiti į sceną:

I vieta ir aukso medalis geografijos olimpiadoje atiteko Domantui Pukeliui. Domantas vėl pateko į respublikinę komandą ir dalyvavo pasaulinėje geografijos olimpiadoje, kur laimėjo sidabro medalį. Mokytoja Jūratė Orlovienė.

III vieta biologijos olimpiadoje teko Domui Kazokui, mokytoja Vitalija Kalašinskienė.

III vietą nacionaliniame diktante laimėjo Simona Viseckytė, mokytoja Remigija Kalendienė.

Švietimo ir mokslo ministerijos Pagyrimo raštu už puikias žinias Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje apdovanota Gabrielė Aputytė, mokytoja Vitalija Juškevičiutė

III laipsnio ŠMM diplomu už gerą kalbos darbą jaunųjų filologų konkurse apdovanotos Beatričė Mockaitytė ir Deimantė Zobėlaitė. Mokytoja Nijolė Katauskienė.

Oratorių oratoriumi LCC organizuotame oratorių konkurse anglų kalba pripažintas Matas Gudauskas Mokytoja Dainora Kaminskienė. Matas laimėjo II vietą ir VU organizuotame Antikos kultūros konkurse.

Visiems mokytojams ir darbuotojams buvo sudarytos sąlygos tobulinti kvalifikaciją. Mokytojai tobulinosi nuo 1 iki 36 dienų. Du seminarai buvo organizuoti gimnazijoje: 2016-11-02 „Kritinio mąstymo ugdymas įvairių dalykų pamokose“ ir2017-04-12 „Iššūkiai mokytojui šiuolaikinėje visuomenėje“. Viena iš tobulėjimo formų yra kolegų pamokų stebėjimas ir vertinimas. Šiais mokslo metais kolegų pamokas stebėjo 56% mokytojų. Kolegų pamokų stebėjimo rezultatai ir nauda buvo aptarta 2017-01-18 mokytojų susirinkime. Per mažai atvirų pamokų vyko per mokslo metus, todėl aptariant mokslo metų veiklos rezultatus buvo nutarta kitais mokslo metais parengti atvirų pamokų kalendorių, kuriame mokytojai įrašytų per mėnesį skelbiamas atviras pamokas.

Mokytojų pageidavimu buvo parengtas ir mokytojų kambario kompiuteryje paskelbtas tarnybinių raštų aplankas.

Didelis dėmesys šiais mokslo metais buvo skirtas kiekvieno mokinio asmeninės pažangos stebėjimui ir fiksavimui.

Parengta ir patvirtinta kiekvieno mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarka, jos įgyvendinimo efektyvumas aptartas 017-04-26 mokytojų tarybos posėdyje. Buvo pateikti pasiūlymai dėl tvarkos koregavimo, atsižvelgusi į juos metodinė taryba tvarką pakoregavo. Lapkričio mėn. organizuotoje mokytojų konferencijoje buvo pasidalinta mokinio darbų rinkinio sudarymo ir naudojimo patirtimi.

Neformalus švietimas 2016-017 m. m.

Mokslo metams planuota veikla įgyvendinta sėkmingai. Mokslo metų pradžioje su klasių auklėtojais peržiūrėtas ir aptartas mokinio pažangos stebėjimas ir įsivertinimas, priimta forma naudota visus mokslo metus. Nuosekliai koordinuota pagalbos mokiniui specialistų veikla, kartą per savaitę aptarti veiklos prioritetai, iškilusios problemos ir jų sprendimo būdai. Parengta patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos projektas, kuris bus pateiktas per mokytojų tarybos posėdį rugpjūčio mėnesį svarstymui ir tvirtinimui. Suplanuota kitų mokslo metų prevencinė veikla ir dalyvavimas Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo programoje, skirtoje socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymui

Per mokslo metus vadovauta dviejų grupių darbui: Vaiko gerovės komisijos ir vidaus įsivertinimo grupės. Organizuotas mokyklos dalyvavimas nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros apklausoje, apibendrinti apklausos rezultatai ir išvados pristatyti kolegoms pedagogų tarybos posėdžio metu, su darbo grupe atliktas pasirinktų sričių veiklos kokybės vertinimas, gauti rezultatai pateikti planavimo grupei, rengusiai veiklos planą kitiems mokslo metams, bei pristatyti kolegoms pedagogų tarybos posėdžio metu.

Aktyviai dalyvauta rajono direktorių pavaduotojų neformaliam švietimui metodinėje veikloje, dalintasi gerąja patirtimi būrelio metodinėje dienoje „Mokyklos ir tėvų partnerystė, galimybės vaiko ugdymui(-si), kur skaitytas pranešimas „Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas“. Žinios gilintos dalyvaujant šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centro organizuotoje konferencijoje „Galia veikti“

Mokinių savivaldos narių veiklą stengtasi vykdyti skatinant narių pilietinį aktyvumą organizuojant akcijas (Gerumo akcija prieš Kalėdas), dalyvaujant kultūros centro akcijoje „Iš Tauragės Lietuvai“ ir inicijuojant gimnazistų dalyvavimą akcijoje „Valstybingumo ženklai Tauragėje“. Parlamento narių pilietinė atsakomybė ugdyta dalyvaujant KTU organizuotose debatuose „Mokiniai renka seimą“ ir „Mokiniai renka(si) ateities universitetą“. Parlamento tarybos nariai dalyvavo gimnazijos tarybos susirinkimuose aptariant gimnazijos finansinius ir veiklos klausimus bei dirbo planavimo grupėje sudarant kitų mokslo metų gimnazijos veiklos planą.

2016-2017 m. m. gimnazijos bendruomenė vykdė veiklas atsižvelgdama į neformaliojo vaikų švietimo veiklą reglamentuojančius dokumentus, gimnazijos mokslo metų veiklos, neformalaus švietimo ir pagalbos mokiniui skyriaus veiklos planus ir šiais mokslo metais deleguotas užduotis.

Pagrindinis tikslas vykdyti kokybišką, kiekvienam mokiniui prieinamą neformalųjį švietimą, išsiaiškinti siūlomos neformaliojo švietimo veiklos kokybę, mokinių pageidavimus ir poreikius. Mokslo metų pabaigoje atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad vykdoma būrelių veikla gimnazijoje yra kokybiška ir atitinka mokinių lūkesčius. Dauguma mokinių džiaugiasi, kad gimnazijoje puikiai veikia dalykinių konsultacijų sistema, todėl daug mažiau mokinių šiemet pasigedo dalykinių būrelių. Mokiniai noriai lanko sportinius ir Jaunųjų šaulių būrelius, mažesnė dalis renkasi meninės krypties (dailės, muzikos, šokio) būrelius. Niekada problemų nekyla organizuojant tradicinius masinius mokyklinius renginius. Mokiniai noriai įsijungia į jų organizavimą, meninės programos aptarimą, dalyvavimą. Tokie renginiai anot mokinių labiau suburia bendruomenę, ugdo ne tik jų meninius gebėjimus, saviraišką, padeda atsiskleisti kūrybiškumui, bet ir skatina priimti naujus iššūkius bei atsakomybę už savo veiklą, stiprina savivertę.

PROJEKTAI:

Stovykla „Versmiukai

2016 -2017 mokslo metų veikla pradėta sėkmingomis ir turiningomis edukacinėmis, sportinėmis  vasaros poilsio stovyklos „Versmiukai-2016“ projekto veiklomis, skirtomis susipažinimui, kolektyvo formavimui, kūrybiškumo atskleidimui, lengvesniam bendradarbiavimui, saviraiškai, savęs pažinimui. Stovykloje dalyvavo 115 mokinių, 8 dalykų mokytojai. Per mokslo metus parengtas naujas stovyklos projektas, kuris bus įgyvendinamas 2017 m. rugpjūčio 21-25 dienomis.

„Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės“

2017 m vasario mėn.  28 Europos valstybėse  prasidėjo Europos Parlamento projekto „Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės“ įgyvendinimas. Mokyklos, kurios jau turi patirties, dalyvavo ir laimėjo, Europos organizuojamuose konkursuose Euroscola  buvo pakviestos būti Europos ambasadorėmis savo krašte.

Įgyvendinant projekto reikalavimus, projekto dalyviai vedė pamokas , renginius apie Europos Sąjunga ir Europos Parlamentą, įkūrė informacijos centrą bibliotekoje, buvo aktyvūs Europos dienos renginio „Šokvaikštis“ organizatoriai, o mokyklos bendruomenė aktyvi dalyvė.

Projekto aktyviausi moksleiviai buvo pakviesti į specialų Euroscola renginį Strasbūre, kur susitiko su kitų šalių projekto dalyviais ir užmezgė kontaktus ateities projektams ir bendradarbiavimui.

„Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“

Užsiregistravę į Andriaus Tapino inicijuoto respublikinio projekto „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“ mokykloms atranką, patekome į laimingųjų sąrašą. Nuo vasario iki gegužės mėnesio gimnazijoje apsilankė žinomi Lietuvos žmonės: Lietuvos finansininkas, dėstytojas, mokslininkas Gitanas Nausėda, Lietuvos pramonininkų konfederacijos departamento direktorė Daiva Rimašauskaitė, Lietuvos kariuomenės kapitonas Antanas Survilas, kurie susitikimų metu su gimnazistais kalbėjo apie savo sėkmės istorijas, karjerą, gyvenimo projektavimą, tikslų siekimą ir kt. Projekte dalyvavo didžioji dalis bendruomenės narių. Mokiniai labai džiaugėsi naudinga informacija ir teigiamai vertino susitikimus.

Daugiau informacijos: http://portalas.emokykla.lt/naujienos/Puslapiai/Naujiena27002.aspx

Lietuvos nacionalinio kultūros centro respublikinis projektas „Šoka visa mokykla“

Visus mokslo metus trukęs respublikinis projektas „Šoka visa mokykla“ dovanojo ne tik puikias emocijas, bet ir pagilino etnokultūros žinias bei įgūdžius tautinio šokio srityje. Visų renginių akimirkas sudėjome į filmuką ir dalyvavome baigiamajame projekto renginyje. Mūsų mokyklos bendruomenė tapo diplomantais tarp tradicinius šokius puoselėjančių Lietuvos mokyklų. Gimnazijos šokėjai minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną iniciavo akciją „Šokame Lietuvai“ taip įtraukdami visus pirmokus, antrokus ir mokytojus, o minint Tautinio kostiumo metus visą mokyklos bendruomenę pakvietė į edukacinę pamoką „Tautinio kostiumo pristatymas“ kultūros rūmuose.

Daugiau informacijos [DOC]Visa mokykla šoka - Lietuvos nacionalinis kultūros centras

 

Nacionalinis socialinės integracijos instituto projektas  „Visi skirtingi – visi lygūs”

Šiais mokslo metais sėkmingai atranką laimėję, galėjome pasiūlyti keliems gimnazijos aktyviems mokiniams besidomintiems žurnalistika bei lyderyste ir renginių organizavimu dalyvauti Nacionalinio socialinės integracijos instituto vykdytuose projekto  „Visi skirtingi – visi lygūs” mokymuose ir ugdyti savo pasirinktos srities gebėjimus. Projekto dalyviai grįžę iniciavo savo bendraamžiams diskusijas jaunimui aktualiomis temomis, vedė renginius, rašė straipsnius.

Tarptautinis Erasmus+ Tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas MAP (Migration Analysis Project)

Ir mūsų pasididžiavimas projektinėje srityje yra mokytojų J.Orlovienės ir I. Vaičienės dviejų metų trukmės vykdomas tarptautinis Erasmus+ Tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas MAP (Migration Analysis Project), finansuojamas Europos komisijos.

Partneriai: 1) Colegio Milagrosa-Las Nieves, Avila (Ispanija); 2) .Liceo Statale Ettore Majorana, Rho (Italija); 3) Geniko Lykeiro Peiraia, Pireaus (Graikija); 4) Gymnasium Marienthal, Hamburgas (Vokietija); 5) Lycee Auguste Renoir. Paris (Prancūzija) 

Rezultatai: Projekto įgyvendinimą galima įvardinti kaip ypač sėkmingą – įvykdyta viskas kas kruopščiai suplanuota. Tema ypač aktuali šiai dienai, veiklos turi didelę pridedamąją vertę. Vyksta sėkmingas projekto dalyvių bendradarbiavimas. 

Šiais mokslo metais vyko paskutiniai trys projekto susitikimai: Ispanijoje, Lietuvoje (Tauragės „Versmės“ gimnazijoje) ir Prancūzijoje. Lietuvių komandai šiemet reikėjo ypač pasistengti organizuojant veiklas ir priimant svečius. Visos veiklos vykdomos mišriose grupėse. Projekto dalyviai dalyvavo simuliaciniuose žaidimuose, diskusijose, vykdė kūrybines užduotis, lankėsi pabėgėlių stovyklose, rengė svarbiausių migracijos terminų žodyną, vykdė migrantų apklausas, tyrė jų įsitvirtinimo tradicijų išsaugojimo svetimoje šalyje galimybes bei dalyvavo dar eilėje kitų veiklų. ,nagrinėjo sudėtingus migracijų ir pabėgėlių srautus reguliuojančius įstatymus, analizavo jų veiksmingumą, teikė pasiūlymus. 

Pažintinė projekto dalyvių programa taip pat siejama su migracijos tema – lankomi migracijų muziejai, pabėgėlių centrai ir kitos su masine migracija susijusios vietos ir kita.

Istorijos mokytojų inicijuotas projektas „Atmintis gyva“

Istorijos mokytojai subūrę mokyklos jaunuosius istorikus projektinei veiklai „Atmintis gyva“  mokyklos bendruomenei primena svarbiausias istorines datas ir reikšmę mums kaip Lietuvos piliečiams. Projekto dalyviai organizuoja mokinių darbų parodas, inicijuoja akciją sausio 13-os įvykiams atminti.

Mokinių parlamento inicijuoti trumpalaikiai projektai: „Arbatos diena“ „Vaflių diena“ ir „Kino festivalis“.Į projektinę veiklą įtraukta visa bendruomenė.

Mokinių parlamentas iniciavęs arbatos, vaflių dienas, kino festivalį, kino vakarus, Garbingo mokinio, teminės aprangos  savaites į veiklas įtraukę visą bendruomenę, sėkmingai kūrė draugišką atmosferą, teigiamą emociją bei stiprino bendruomeniškumą, o ugdydami pilietiškumą iniciavo dalyvavimą akcijoje „Iš Tauragės Lietuvai“, bei  antikorupcijos dienai kūrė filmą. Prieš Kalėdas kvietė visus padovanoti žaisliuką ir nupiešti kalėdinį atviruką. Dovanos ir atvirukai išdalintos dienos centrų vaikams bei vienišiems seneliams.

Mokinių parlamento taryba ir aktyviausi nariai dalyvavo dviejuose Kauno technologijų universiteto jaunimui aktualiomis temomis organizuotuose diskusijose „Mokiniai renka vyriausybę“, kurią moderavo žurnalistas Edmundas Jakilaitis bei  pavasarį - ,,Mokiniai renkasi ateities universitetą", moderatorius žurnalistas Aurimas Perednis. Diskusijos metu aptartas  aukštųjų mokyklų tinklų optimizavimas, švietimo sistemos tobulinimas, bei kiti aktualūs ir reikšmingi klausimai.

Daugiau informacijos: http://www.versme.org/

Per mokslo metus vykdėme įdomius ir sėkmingus ilgalaikius ir trumpalaikius projektus, kurių iniciatoriai buvo mokytojai arba mokiniai.

AKCIJOS.

„Šok į tėvų klumpes“

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras iniciavęs akciją „Šok į tėvų klumpes gimnazistų tarpe sulaukė didelio susidomėjimo. Pirmų, antrų klasių mokiniai lankėsi tėvelių darbovietėse ir susipažino su įstaigose ar įmonėse vykdomomis veiklomis.

„Apkabinkime žemę“.

Pasaulinės žemės dienos proga dalyvavome akcijoje „Apkabinkime žemę“. Kadangi tai bendrumo, solidarumo su žmonėmis ir žeme veiksmas akciją vykdėme organizuodami veiklas mūsų socialiniams partneriams-VRCM „Pušelė“ auklėtiniams.

Pilietinė akcija „Mes už švarią Tauragę“

Anglų k. mokytoja Angelė Ratkevičienė iniciavo akciją miesto mastu „Mes už švarią Tauragę“, kurioje dalyvavo ne tik mūsų gimnazijos, bet ir Žalgirių gimnazijos pirmokai. Ši akcija skirta paskatinti piliečius rūšiuoti atliekas, nešiukšlinti, saugoti gamtą. Organizuota akcija susilaukė ir savivaldybės atstovų dėmesio bei skatinimo kiekvienais metais tai daryti tradiciškai. Priklausomybių prevencijos akcija „VIA“

Valstybinio psichikos sveikatos centro inicijuotoje akcijoje sėkmingai įsijungė viena pirmokų klasė, kurie kūrybiškomis priemonėmis pabandė atskleisti priklausomybių problemą ir sukūrę filmuką paviešino valstybinio psichikos sveikatos centro facebook paskyroje. Mokinių darbas įvertintas puikiai visi apdovanoti padėkos raštais ir prizais.

RENGINIAI:

Visos bendruomenės mastu organizuotas dalyvavimas Europos judriųjų renginių savaitės renginiuose, kurių metu, kiekvienos klasės mokiniai susibūrė savo mėgstamai sportinei veiklai. Aktų salėje organizuotas susitikimas - diskusija su Tauragės rajono savivaldybės mero patarėju Dovydu Kaminsku apie judėjimo naudą žmogaus organizmui bei aplinkai draugiškas transporto priemones ir jų svarbą šiandien.

Trys „Versmės“ gimnazistų komandos suburtos dalyvauti Lietuvos gimnazijų Protų Kovų lygoje su Robertu Petrausku. Vykę penki turai, gimnazistams buvo tikras žinių išbandymas. Iki finalo patirties ir žinių pritrūko, tačiau dalyvavimas tokiame renginyje davė labai daug naujos patirties ir žinių. Džiugu, kad viena gimnazistų komanda pripažinta geriausia mūsų regione.

Surengti kalėdiniai muzikiniai sveikinimai Lauksargių senelių globos gyventojams, VRCM „Pušelė“ ir vaikų globos namų „Šaltinėlis“ auklėtiniams bei dalyvauta Kalėdinės muzikos koncertuose miesto bendruomenei.

Gimnazija kaip „Sąžiningumo mokyklų tinklo narė, jau trečius metus dalyvauja Transparency international iniciatyvoje, organizuojant veiklas mokyklos bendruomenei, kurių dėka puoselėjamos mokinių sąžiningumo ir skaidrumo vertybės kasdieniniame gyvenime ypač akademinio sąžiningumo lygmenyje.

Kaip ir kiekvienais metais taip ir šiais tradiciškai paminėta Tolerancijos diena, organizuotos Savaitės be patyčių veiklos.

Sėkmingai organizuoti visi suplanuoti tradiciniai mokykliniai renginiai įtraukiant gimnazijos bendruomenę.

KITA VEIKLA:

Visus maloniai nustebimo mokytojos R. Jankauskienės ir jos mokinių pastatytas spektaklis rusų kalba „Про то, про это, про всё“, skirtas lietuvių meilės deivės Mildos dienai.

Su mokiniais, pasirinkusiais tiksliuosius mokslus, jau nebe pirmus metus įdomią veiklą vykdo fizikos mokytoja N. Burbienė, kurie stebi žvaigždynus, dangaus kūnus ir kitokius gamtos reiškinius. Gimnazijos informatikai dalyvavo Europarlamentaro A. Guogos inicijuotame konkurse projekte 3D Rock & Roll“ labirintas, kur mokėsi sukurti 3D labirinto dizainą.

Suburta gimnazistų savanorių grupė geranoriškai padėjo organizuoti respublikinį renginį „Kūrybos oazė“, jaunųjų amerikiečių priėmimą, Europos dienos renginį „Šokvaikštis“.

BŪRELIAI:

2016-2017 m. m. gimnazijoje veikė 9 būreliai. Visi būreliai veiklas vykdė ištisus mokslo metus. Aktyviai veiklą jau ne pirmus metus vykdęs jaunųjų šaulių būrelis pritraukė dar daugiau dalyvių, pasiteisino ir dvi sritis aerobiką ir šiuolaikinį šokį apimantis šokių būrelis, kurį noriai lankė gimnazistai. Didelio susidomėjimo šiemet sulaukė ir aktyviai savo veiklą vykdė tautinio šokio būrelis. Sėkmingai dirbo ir trys meninės krypties (dainavimo, instrumentinio muzikavimo, dailininko dirbtuvėlė) būreliai. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet gimnazistai labiausiai rinkosi sportinius būrelius (badmintono, tinklinio ir futbolo).

BŪRELIŲ PASIEKIMŲ IR REZULTATŲ APŽVALGA:

Tinklinio būrelio vadovė  kūno kultūros mokytoja V. Januševičienė

Lietuvos mokyklų žaidynių BLM rajoninės berniukų tinklinio varžybos I vieta, zoninėse – III vieta;

Lietuvos mokyklų žaidynių BLM mergaičių rajoninės tinklinio varžybos. Rajone II vieta;

Apskrities BLM merginų ir vaikinų Kalėdinis tinklinio turnyras mergaitės I vieta, berniukai III vieta

Kaltinėnų  Aleksandro Stulginskio gimnazijos taurei laimėti - II vieta

Žemaitijos regiono jaunųjų tinklinio talentų varžybos – mergaitė III vieta, berniukai – IV vieta;

Žalgirių gimnazijos tinklinio turnyras Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti – mergaitės I vieta;

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos Velykinis tinklinio turnyras – mergaitės II vieta

Futbolo ir „Jaunųjų šaulių“ būrelių vadovas kūno kultūros mokytojas A.Skurdelis

Gimnazijos futbolo lyga. 2016-2017 m.m.;

Rajono BLM futbolo turnyras Mokytojų dienai paminėti  – I vieta;

Kalėdinis BLM vaikinų ir merginų futbolo turnyras – I vieta

Tauragės apskrities LADYGOLAS varžybos – II vieta;

Tauragės apskrities BLM Golas-2017 varžybos – II vieta;

BLM futbolo turnyras kariuomenės dienai paminėti – I vieta;

LŠS žaidynės Palangoje – II vieta;

Dalyvavimas: LŠS renginiuose, apskrities ŠS stovyklose, sąskrydžiuose.

Badmintono būrelio vadovė kūno kultūros mokytoja V.Šetkuvienė

Rajono Kalėdinį badmintono turnyras - trys I vietos, trys II vietos, trys III vietos

Rajono LMŽ badmintono varžybos (merginų) „Šaltinio“ modulio salė – I vieta

Rajono LMŽ badmintono varžybos – dvi I vietos;

LMŽ badmintono finalinės varžybos – III vieta;

Organizavo rajono Badmintono turnyrą „Sportuok su mokytoju“

Aerobikos ir šiuolaikinio šokio bei Tautinio šokio būrelių vadovė choreografijos mokytoja V.Krūgelienė

Pasirodymai mokyklos ir miesto šventės renginiuose: „Šokame Lietuvai“, šokio pamokos būsimiems gimnazistams, Ladygolas-2017 programos atidarymas, „Versmės“ garbė, Šokvaikštis.

Masinis šokis pilietinei akcijai „Mes už švarią Tauragę“

Dalyvavimas kultūros rūmų renginyje „Tautinio kostiumo pristatymas“

Pasirodymai Erasmus+ projekto renginiuose;

Dalyvavimas renginyje „Saulele, užtekėk“

Dailininko dirbtuvėlės būrelio vadovė dailės mokytoja G.Budginienė

Rajoninė dailės olimpiada – olimpiados laureatė ir viena II vieta.

Tarptautinis kūrybinių darbų konkursas-paroda „Mano šalies pasaka“

Tarptautinis piešinių konkursas „Kraujas gyvybės vardan“ – dvi III vietos;

Tarptautinis mokinių kūrybinių darbų konkursas-paroda „Saulės mūšiui atminti“ gauta padėka už dalyvavimą konkurse, darbas eksponuojamas elektroninėje knygoje.

Respublikinis kūrybinio kalėdinio atviruko konkursas-paroda „Aš tau linkiu...“ - I vieta;

Respublikinis mokinių kūrybinių darbų konkursas „Pravėriau vario vartelius“ - III vieta;

Respublikinis mokinių piešinių konkursas „Arčiau žvaigždžių“ - II vieta;

Rajoninis piešinių konkursas „Korupcija vaiko akimis“ –I - III vietos;

Automobilių dekoravimo konkursas ,,Tauragei 510“ vyko automobilių stovėjimo aikštelėje prie Tauragės pilies.

Mokyklinių renginių meninis apipavidalinimas.

Kalėdinis gimnazijos papuošimas.

Mokinių piešinių ekspozicijų rengimas.

Instrumentinio muzikavimo ir dainavimo būrelių vadovė muzikos mokytoja Inesa Altaravičienė

Pasirodymai mokykliniuose renginiuose.

Parengtas kalėdinis muzikinis sveikinimas l/d „Pušelė“, vaikų namų „Šaltinėlis“ auklėtiniams ir senelių globos namų gyventojams.

Dalyvavimas Gatvės muzikos dienoje.

Dalyvavimas integruotame projekte: rusų poezija lietuviškai.

Dalyvavimas bendrame chorų projekte „Kalėdinė muzika“ ir koncertai: Mero padėkos vakaras, Kalėdinių giesmių vakaras, Koncertas Trijų karalių dieną katalikų bažnyčioje.

POREIKIS IR PASIŪLA. PROBLEMOS.

Mokiniai būrelius renkasi savanoriškumo principu, todėl didesnių problemų mokytojai neįvardija, kai kurių būrelių vadovai mini skirtingus mokinių gebėjimus, patirties stoką, mokinių didelį užimtumą, visų grupės mokinių laiko suderinimo problemą. Dažniausiai mėgstamos veiklos srityje dalyvaujantys mokiniai savo gebėjimus ugdo ir kitose įstaigose, todėl būna atvejų kuomet dubliuojasi laikas ir mokiniai ne visada gali lankyti būrelių užsiėmimus (būdinga meninės srities būreliams).

VERTINIMAS:

Neformalaus švietimo būrelių, renginių, akcijų poreikį išsiaiškinu kiekvienų mokslo metų pabaigoje atlikdama apklausą per Mano dienynas. Būrelių pasiūlos kokybę tyrinėju po pirmojo pusmečio. Remiantis apklausos duomenimis galiu teigti, kad mokiniai, būrelių veiklą vertina gerai ir džiaugiasi, kad  pasirinkta veiklos kryptis atitinka jų poreikius ir ugdo tos srities gebėjimus. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet populiariausi yra sportiniai būreliai: tinklinis, futbolas, badmintonas bei aktyvi veikla jaunųjų šaulių organizacijoje. Respondentai mini, kad tai puiki galimybė turiningai leisti laiką neformalioje aplinkoje.

Būtina paminėti, kad per mokslo metus mokykloje vyko daug įvairių tradicinių ir netradicinių renginių tiek mokinių, tiek mokytojų iniciatyva, kuriuos mokiniai puikiai vertina ir jų pageidauja.

Neformalaus ugdymo veikla šiais mokslo metais buvo intensyvi, įvairi, atliepianti mokinių poreikius, daug mokinių buvo įtraukta į gimnazijos meninę, sportinę, kūrybinę, pilietiškumo ugdymo veiklas. Pasiekta nemažai gerų sportinių rezultatų. Šiais mokslo metais padaugėjo ir aukštesnių pasiekimų dailės srityje. Mokiniai aktyviai ir noriai dalyvavo varžybose, konkursuose, šventėse ir kituose renginiuose.

Išvados:

 1. 2016-2017 m. m. planuoti uždaviniai iš esmės įgyvendinti.
 2. Labai geri mokinių pasiekimai rajono ir respublikos dalykų olimpiadose (iš 12 rajoninių olimpiadų laimėtos 11 I vietų, visų 11 dalykų respublikinėse olimpiadose rajonui atstovavo mūsų gimnazistai, respublikinėse geografijos ir biologijos olimpiadose laimėtos I ir III vietos).
 3. PUPP lietuvių k. ir matematikos įvertinimų vidurkiai mūsų gimnazistų aukštesni nei rajono ir respublikos.
 4. 8 mokiniai mokyklą baigė labai gerais ir puikiais įvertinimais.
 5. 6 abiturientams įteikti brandos atestatai su pagyrimu.
 6. Labai geri VBE rezultatai (13 dalykų šimtukai.
 7. Tik lietuvių k. ir matematikos VBE neišlaikė po 2 mokinius, neišlaikymo procentas yra žymiai mažesnis nei rajono ir respublikos.
 8. Reikia atkreipti dėmesį į lietuvių k. mokymą, nes PUPP 2017 m. rezultatų vidurkis, palyginus su rezultatai nuo 2014, krito (7,45, 7,24, 7,24, 6,54).
 9. Didinti dėmesį anglų ir rusų kalbų dėstymui I, II klasėse, nes padidėjo mokinių nepasiekusių nustatyto kalbos lygio (anglų kalba nuo 7,2 iki 12,26, rusų kalba nuo 20,2 iki 31,3 proc.)

10.  Aktyvi ir įvairiapusė neformalaus ugdymo veikla.

11.  Aktyvėja pagalba kolega – kolegai, 57 proc. mokytojų per mokslo metus stebėjo ir vertino kolegų pamokas.

12.  Daugiau mokytojų inicijuoja integruotų pamokų vedimą, pamokų netradicinėje aplinkoje organizavimą (per mokslo metus 28 mokytojai vedė integruotas pamokas, netradicinėje aplinkoje vyko lietuvių, anglų, vokiečių k., istorijos, biologijos, geografijos, dorinio ugdymo, kūno kultūros pamokos).

IV. SSGG

Stiprybės

Silpnybės

 

Aktyvus mokinių dalyvavimas varžybose, olimpiadose konkursuose, tarptautiniuose projektuose ir geri  juose pasiekti  rezultatai

Mokykla jauki, svetinga, graži, saugi, atvira naujovėms.

Kuriamos naujos ir puoselėjamos senos tradicijos.

Mokinių bendravimas su būsimais gimnazistais.

Organizuojamos  įdomios veiklos  pirmokų adaptacijai.

Aprūpinimas mokymo priemonėmis, vadovėliais.

Kvalifikuoti, žingeidūs, atviri naujovėms mokytojai.

Mokinių atsakomybė, savarankiškumas ir aktyvumas mokantis.

Tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas

Integruotų, atvirų pamokų organizavimas

Menka savireklama viešojoje erdvėje

Tėvų neatsakingas požiūris į lankomumą.

Ugdymo turinio pritaikymas prie klasės lygmens.

Nepakankamas mokinių pažinimas (asmeninės savybės, tikslai, gebėjimai, poreikiai, mokymosi stiliai ).

Bibliotekos darbas, aprūpinimas.

Efektyvesnis netradicinės veiklos organizavimas.

Galimybės

Grėsmės

Pagalbos mokiniui sistemos efektyvumas.

Mokiniai mokomi ir mokosi vertinti, įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą.

Darbo tvarkos taisyklių laikymasis.

Gerosios patirties sklaida.

Bendradarbiavimas su progimnazijomis

Dėmesys pamokos kokybei ir įvairovei

Veiklos įsivertinimas, išvadų panaudojimas planavimui

Žurnalistinės veiklos aktyvinimas.

Mokyklos įvaizdžio gerinimas.

UK veikla

Nuotolinis mokymas.

Saviraiškos skatinimas

Dirbama bendradarbiaujant. Ar: Prasmingas ir dalykiškas mokytojų bendradarbiavimas.

Mokinių parlamento veiklos aktyvinimas.

Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas.

Įvairesnių ugdymo formų taikymas.

Ugdymas netradicinėje aplinkoje (mokykla be sienų).

Projektinė veikla mokykloje

Nestabili  švietimo politika, nepakankamas švietimo finansavimas

Mažėjantis mokinių skaičius rajone

Neigiama socialinės aplinkos įtaka.

Nepakankamas tėvų dėmesys (darbas, laiko stoka, emigracija).

Konkurencija tarp mokyklų.

Pasikeitęs požiūris į vertybes.

TB programos galimybių neišnaudojimas.

 

 

V. METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS

Prioritetas

Ugdymo (si) kokybė.

Tikslas. Kokybiškas mokymas, atitinkantis individualias ugdymo (si) galimybes ir užtikrinantis nuolatinę ugdymo (si) pažangą.

Uždaviniai

 1. Ugdyti mokinių atsakomybę, aktyvumą bei savarankiškumą.

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo/ vykdytojas

Vykdymo terminas

Atsiskaitymo forma/laukiami rezultatai

1.

Tobulinti budėjimo mokykloje tvarką

Sudaryti darbo grupę

Vadovai, darbo grupė

Iki rugsėjo 4 d.

Didės mokinių ir mokytojų atsakomybė

2.

Mokinių parlamentas, prezidentas pateikia veiklos ataskaitas mokiniams gimnazijos svetainėje, socialiniuose tinkluose, susirinkimuose

Mokinių parlamentas, prezidentas

Kartą per mokslo metus

Ataskaita. Didėja mokinių atsakomybė už savo veiklą. Efektyvesnė veikla

3.

Viešinti informaciją apie gimnaziją socialiniuose tinkluose (gimnazijos svetainėje, facebook), rajono spaudoje

Mokinių parlamentas

Jaunųjų žurnalistų būrelis

Nuolat

Gerės gimnazijos įvaizdis,

4.

Dalykų pamokose naudojant įvairius mokymo metodus didesnę atsakomybę už veiklos organizavimą ir darbo rezultatus prisiima mokiniai.

Dalykų mokytojai

Per mokslo metus

Mokiniai įsivertins asmenines, dalykines kompetencijas, ugdysis pasitikėjimą savo jėgomis, nebijos iššūkių

5.

Pateikti dalykų mokytojams idėjas netradicinėms pamokoms.

Mokinių parlamentas, klasių aktyvas, dalykų mokytojai

 

2017-2018 m. m. I pusmetis

Ugdomos dalykinės ir bendrosios kompetencijos

6.

Seminaras mokytojams

„Motyvuojančios veiklos pamokose“

Vadovai

I pusmetis

Tobulinami mokytojų gebėjimai ugdant mokinių atsakomybę, aktyvumą, savarankiškumą

7

Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas:

Organizuoti paskaitas mokiniams

Parengti rekomendacijas mokiniams.

 

 

Psichologė

1,2 kartus per mokslo metus

 

8.

Parengti paskaita mokinių tėvams apie vaikų savarankiškumą ir atsakomybę

Psichologė

Per mokinių tėvų susirinkimą

Tėvų švietimas

 

 1. Tobulinti ugdymą (formas, metodus, turinį) ir pritaikyti prie mokinių poreikių.

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo/ vykdytojas

Vykdymo terminas

Atsiskaitymo forma/laukiami rezultatai

1.

Aptarti dalykų programų lygių aprašymus, dalyko bazinį turinį ir naudoti

 

Metodinės grupės,

dalykų mokytojai

Rugpjūčio-rugsėjo mėn.

 

Išskirti 3-5 bazinio turinio dalykus.

Pagalba mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų.

2.

Pirmose klasėse organizuoti

 

-diagnostinius dalykų testus

-psichologinį savęs pažinimo tyrimą.

-parengti rekomendacijas mokytojams, kaip naudotis gautais duomenimis.

Pavaduotoja ugdymui

Dalykų mokytojai

Psichologė

Rugsėjis

Parengti iki 09-01

Organizuoti per 1-2 sav.

 

 

Spalio, lapkričio mėn.

Nustatytas mokinių mokymosi stilius. Aptarta su pirmose klasės dirbančiais mokytojais, pateiktos rekomendacijos.

3.

Organizuoti atviras pamokas. Sudaryti atvirų pamokų mėnesio kalendorių

(kiekvienas mokytojas organizuoja ne mažiau kaip vieną atvirą pamoką per mokslo metus)

Dalykų mokytojai, metodinė taryba,

vadovai

Kiekvieną mėnesį

Patirties dalinimasis, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas

4.

Parengti nuotolinio mokymo tvarkos aprašą. Sudaryti darbo grupę

Vadovai

I pusmetis

Parengta nuotolinio mokymo tvarka. Pagalba mokiniams, kurie išvyksta ilgesniam laikui ar ilgai serga

5.

Aktyviau naudotis virtualiomis mokymosi aplinkomis. Organizuoti mokytojų mokymą

Vadovai, metodinė taryba

Per mokinių rudens atostogas

Pagalba mokiniams, mokymosi motyvacijos kėlimas

6.

Parengti dalykų mokytojų susitarimus dėl atsiskaitomųjų darbų  užduočių, atitinkančių patenkinamo  ir aukštesniojo lygio pasiekimus,.

Metodinė taryba,

Dalykų mokytojai

Spalio mėn.

Parengti susitarimai.

Mokinių pažangos gerėjimas

7.

Parengti bendrą gimnazijos tvarkos,  kaip naudoti kaupiamąjį vertinimą, aprašą..

Metodinė taryba

I pusmetis

Parengtas aprašas. Mokiniams ir tėvams bus aiški kaupiamojo vertinimo naudojimo tvarka.

 

 

 

 

 

 

 1. Tobulinti mokinio individualios pažangos modelį, įtraukiant tėvus.

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo/ vykdytojas

Vykdymo terminas

Atsiskaitymo forma/laukiami rezultatai

1.

I, II kl. mokiniai asmeninę pažangą fiksuoja turimuose sąsiuviniuose.

Klasių auklėtojai, mokiniai.

Per mokslo metus

Asmeninė pažanga aptariama su tėvais, individualiai su mokiniais

2.

Pokalbius apie vaikų asmeninę pažangą I, II klasėse organizuoti po signalinių trimestrų; III-IV kl. – po signalinių pusmečių.

Klasių auklėtojai

Aptariant I ir II kl. signalinius trimestrus per rudens atostogas (būtų visi mokytojai)

Aptariant III ir IV kl. signalinius pusmečius per žiemos atostogas po naujų metų (būtų visi mokytojai).

 

Pateikta informacija tėvams. Kartu sprendžiamos iškylančios mokymosi problemos.

3.

Su III, IV klasių mokiniais pasitarti dėl asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir analizavimo būdų ir formų.

Vadovai, klasių auklėtojai

Rugsėjo mėn.

Parengta asmeninės pažangos fiksavimo  forma

4.

Dalykų mokytojai stebi mokinių asmeninę pažangą:

-jei mokinys gavo 2 neigiamus įvertinimus iš eilės, aptaria su klasės auklėtoju, informuoja tėvus, siūlo pagalbą;

-jei mokinys gavo 3 iš eilės neigiamus įvertinimus, organizuojamas individualus vadovų pokalbis su mokiniu ir jo tėvais.

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, vadovai

Visus mokslo metus

Laiku suteikta reikiama pagalba mokiniams

5.

Organizuoti atvirų durų dienas tėvams (stebėti pamokas).

Vadovai, dalykų mokytojai

2 kartus per metus iki trimestro ar pusmečio pabaigos likus ne mažiau mėnesiui

Tėvų aktyvinimas, informavimas apie kasdienį darbą.

6.

Parengti mokinių tėvų informavimo formą

Klasės vadovų metodinė grupė

Iki spalio 1 d.

Tėvams pateikta aktuali informacija

 

Tikslas. Puoselėti mokyklos įvaizdį.

Uždaviniai

 1. Viešinti informaciją apie gimnaziją.

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo/ vykdytojas

Vykdymo terminas

Atsiskaitymo forma/laukiami rezultatai

1.

Įkurti jaunųjų žurnalistų būrelį.

Lietuvių k. mokytojos

Rugsėjo mėn.

Aktyvi informacijos sklaida

2.

Informacijos sklaida:

-socialiniuose tinkluose,

-rajono spaudoje

 

Metodinių grupių pirmininkai, Neformalaus ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja (koordinatorė)

Nuolat

Gimnazijos įvaizdžio gerinimas

3.

Organizuoti būsimų gimnazistų dienas

-mokinių iniciatyva

 

-mokytojų iniciatyva

 

 

Mokinių parlamentas

Vadovai, mokytojai

 

 

 

Prieš pavasario atostogas.

Vasario, kovo mėn.

Aštuntokai susipažins su gimnazija, tai padės apsispręsti

4.

Inicijuoti gimnazijos veiklos pristatymą progimnazijose ir pagrindinėse mokyklose

Vadovai, mokinių parlamentas

I mokslo metų pusmetis

 

Aštuntokai susipažins su gimnazija, tai padės apsispręsti

5.

Į mokyklos neformalius renginius pakviesti būsimus gimnazistus.

Pagalbos mokiniui ir neformalaus ugdymo skyrius

Per mokslo metus

6.

Parengti savaitės renginių kalendorių, jį skelbti gimnazijos svetainėje, facebook paskyroje

Vadovai, mokinių parlamentas

Visus mokslo metus

Informacijos sklaida, įvaizdžio gerinimas

 

 

 1. Plėtoti bendradarbiavimą su kitomis mokyklomis, įstaigomis.

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo/ vykdytojas

Vykdymo terminas

Atsiskaitymo forma/laukiami rezultatai

1.

Plėtojant bendradarbiavimą su pagrindinių mokyklų ir progimnazijų mokytojais

organizuoti forumą geros mokyklos koncepcijos klausimu „Nuo geros prie geresnės...“

 

Vadovai, metodinė taryba, dalykų mokytojai

 

 

II pusmetis

 

 

 

Forumas.

Glaudesnis bendradarbiavimas padės gerinti mokinių asmeninę pažangą, spręsti bendras mokinių ugdymo problemas

2.

Pakviesti pagrindinių mokyklų, progimnazijų mokytojus į renginius gimnazijoje (paskaitas, seminarus, konferencijas, forumus, diskusijas)

 

Vadovai, metodinė taryba

Per mokslo metus

3

Kviesti kolegas iš pagrindinių mokyklų, progimnazijų į atviras pamokas (derinti su atvirų pamokų planais)

Metodinė taryba

Per mokslo metus

4.

Inicijuoti partnerystės projektą „Mokytojas vienai dienai“

Projekto darbo grupė

Kovo-balandžio mėn.

 

Tikslas Kurti saugią aplinką.

Uždaviniai

 1. Ugdyti atsakingą požiūrį į mokinio pareigas

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo/ vykdytojas

Vykdymo terminas

Atsiskaitymo forma/laukiami rezultatai

1.

Atnaujinti mokinio elgesio kodeksą ir gimnazijos darbo tvarkos taisykles.

Sudaryti darbo grupę.

Mokinių parlamentas

Darbo grupė

Vadovai

Spalis

 

Mokiniai suvoks atsakomybę, gebės vertinti savo ir draugų pozityvų, nepageidaujamą elgesį.

Gerės lankomumas.

Stiprės bendrumo ir tapatumo jausmas mokyklos bendruomenei.

2.

Organizuoti mokinių susirinkimus klasių koncentrais

Vadovai

Rugsėjo 2,3 d.

3.

Klasės vadovų valandėlėse aptarti gimnazijos darbo tvarkos taisykles

Klasių auklėtojai

Rugsėjis

4.

Organizuoti klasės auklėtojo valandėles apie mokinio elgesio normas (pozityvus/laukiamas, tiek nelestinas/nepageidaujamas mokinių elgesys)

Klasės vadovai, pagalbos specialistai

Per mokslo metus

5.

Geriausiai per mokslo metus lankiusius mokinius paskatinti išvyka.

Klasių auklėtojai,

Klasių aktyvas,

Soc. pedagogė

 

 

 1. Įgyvendinti smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarką

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo/ vykdytojas

Vykdymo terminas

Atsiskaitymo forma/laukiami rezultatai

1.

Parengti smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašą

Neformalaus ugdymo ir pagalbos mokiniui skyrius

Iki rugsėjo 1 d.

Bendruomenė įsitrauks į vykdomas veiklas,

didės jos narių sąmoningumo lygis ir atsakomybė, operatyviai bus sprendžiamos konfliktinės situacijos

2.

Su tvarka supažindinti gimnazijos bendruomenės narius

Vadovai

Rugsėjis

3.

Klasių auklėtojai, pagalbos specialistai  vykdo smurto prevencijos veiklas.

Kl. a., pagalbos specialistai

Per mokslo metus

4.

Atlikti tyrimą apie smurto prevencijos programos veiksmingumą

Neformalaus ugdymo ir pagalbos mokiniui skyrius

Balandis

5.

Įgyvendinti Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo programą

Neformalaus ugdymo ir pagalbos mokiniui skyrius, klasių vadovai

 

Per mokslo metus

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas

 

VI. Laukiamas rezultatas

 

 1. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekta:

1.1.Didės mokinių atsakomybė už savo rezultatus, aktyvumas ir savarankiškumas..

1.2.Naudojami įvairesni mokymo metodai, netradicinės pamokos didins mokinių motyvaciją, gerės rezultatai.

1.3.Į mokinių asmeninės pažangos stebėseną aktyviai įsijungs tėvai.

1.4.Nuolatinė informacijos apie gimnazijos veiklą sklaida gerins mokyklos įvaizdį.

 

VII. Lėšų šaltiniai

 1. Planui įgyvendinti bus skiriamos savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio).
 2. Specialios.
 3. Rėmėjų lėšos (pagal gimnazijos biudžeto planą).
 4. Dalis programos bus finansuojama iš dviejų procentų lėšų.

 

 

Paieška

Vertimas

Video filmukai

Mūsų partneriai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis