Tauragės „Versmės“ gimnazija

ADRESAS: J.Tumo-Vaižganto g. 10, 72261 Tauragė

Dėmesio!


„Versmės“ gimnazijai reikalingas psichologas.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30 val.
Administracija

Priėmimo tvarka


D Ė M E S I O!

 

argaiv1364

Nuo balandžio 1 d. iki birželio 1 d. priimsime prašymus į gimnazijos I ir III klases.

Reikiami dokumentai:

  1. Prašymas. Prašymo forma čia.
  2. II trimestro ar I pusmečio pasiekimų pažyma iš elektroninio dienyno.

Kreipkitės, atsakysime į visus Jūsų klausimus.

Telefonai 47 319, 61 947

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

                                                                                                            Direktorė

 

 


  

Patvirtinta

Direktoriaus įsakymas

2016-05-03 Nr. V-53

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į TAURAGĖS „VERSMĖS“  GIMNAZIJĄ TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši Tvarka reglamentuoja mokinių priėmimą mokytis Tauragės „Versmės“ gimnazijoje pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo ir tarptautinio bakalaureato  programas.
2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 38-1804), Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimu Nr. 1-88 „Dėl mokinių priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo“, TB organizacijos dokumentais.

II. PRIĖMIMO TVARKA

3. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį priimami aštuonias klases baigę, į vidurinio ugdymo ir tarptautinio bakalaureato programą – baigę pagrindinio ugdymo programą ir įgiję pagrindinį išsilavinimą mokiniai,  pateikę reikiamus dokumentus.
4. Į turimas laisvas vietas mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį iš gimnazijai nepriskirtos aptarnavimo teritorijos mokiniai priimami pagal prašymo padavimo datą. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų priimant atsižvelgiama :
5. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį priimami mokiniai iš Tauragės Tarailių progimnazijos, o į likusias laisvas vietas iš Tauragės Jovarų, ,,Aušros“ ir Tauragės r. Lauksargių pagrindinių mokyklų aptarnaujamų teritorijų.

5.1  į turimus mokymosi pasiekimus ir (ar) mokyklos pateiktų specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų užduočių atlikimo rezultatus;

5.2  našlaičiai, vaikai, turintys globėjus ar rūpintojus;

5.3  vaikai, kurių broliai  ir seserys  prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje;

5.4  vaikai, kurių tėvai dirba mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.

6. Į III gimnazijos klasę priimami pažangūs, dalyvavę PUPP dešimtųjų klasių mokiniai. Atrankos kriterijai yra pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai ir metinis pasiekimų įvertinimas.

 7. Į laisvas II, IV gimnazijos klasių vietas priimami pažangūs mokiniai. Atrankos kriterijai – trimestro, pusmečio metinių pasiekimų įvertinimai.

III. PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS, DOKUMENTŲ PATEIKIMAS, SUSIRINKIMŲ ORGANIZAVIMAS. SUTARČIŲ SUDARYMAS IR REGISTRAVIMAS

8. Prašymai į I gimnazijos klasę priimami nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki gegužės 20 d.
9. Aštuntųjų klasių mokiniai pateikia:

9.1. prašymą, pažymą apie II trimestro (I pusmečio) rezultatus (patvirtintą mokyklos direktoriaus parašu ir antspaudu);

9.2. išrašą iš mokyklos Mokinių registro (arba iš seniūnijos) apie mokinio deklaruotą ar faktinę gyvenamą vietą;

9.3.pasirašant sutartį – pažymą apie mokslo metų rezultatus.

10. Dešimtųjų klasių mokiniai pateikia:

10.1.prašymą ir patvirtintą pažymą apie II trimestro arba I pusmečio rezultatus iki gegužės 20 d.

10.2.pasirašant sutartį – Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.

11.  Prašymas ir kiti dokumentai pateikiami raštinėje.

12.  Priimtų į I ir III gimnazijos klasę mokinių ir jų tėvų susirinkimas planuojamas einamųjų metų gegužės mėn.

13.  Mokinio priėmimas mokytis į gimnaziją įforminamas rašytine mokymosi sutartimi, kuri sudaroma dviem egzemplioriais. Sutartyje aptariami gimnazijos ir priimamo mokinio bei jo tėvų įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės ir sutarties nutraukimo sąlygos.

14.  Mokymosi sutartys sudaromos birželio mėnesį, įsigalioja rugsėjo 1 dieną.

15.  Įsigaliojus mokymo sutarčiai, asmuo įregistruojamas mokinių registre, nurodoma pirmoji mokinio mokymosi diena. Iš mokinių registre sukauptų duomenų automatiniu būdu formuojamas, o pasibaigus mokslo metams išspausdinamas ir sudaromas ,,Mokinių abėcėlinis žurnalas“.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.  Už Priėmimo į Tauragės „Versmės“ gimnazija tvarkos aprašo įgyvendinimą atsakingas direktorius.

17.  Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Tauragės rajono savivaldybės administracija.

18.   priėmimo į Tauragės „Versmės“ gimnaziją tvarkos aprašas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje www.versme.org

 

Paieška

„Versmės“ garbė 2017

101.jpg

Vertimas

Video filmukai

Mūsų partneriai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis