Konsultacijos

INFORMACIJĄ BEI PAGALBĄ APIE UGDYMO ORGANIZAVIMĄ NUOTOLINIU BŪDU  MOKINIAMS, MOKYTOJAMS, TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS), NEPEDAGOGINIAMS DARBUOTOJAMS TEIKIA