Tauragės „Versmės“ gimnazija

ADRESAS: J.Tumo-Vaižganto g. 10, 72261 Tauragė

Patyčių dėžutė

 

Erasmus+ projektas KA1

Erasmus+ projektas KA2

 

ERASMUS+ KA2 projektas „MOVE“

Pirmas susitikimas
(Porto, Portugalija).

Antras susitikimas
(Paryžius (Asnieres), Prancūzija).

Trečias susitikimas
(Tauragė, Lietuva).

Ketvirtas susitikimas
(Hamburgas, Vokietija).

Penktas susitikimas
(Milanas (Rho), Italija).

Šeštas susitikimas
(Salamina, Graikija).

Lankomumas

•Turinio peržiūrėjimai• : 4125773

BŪSIMŲJŲ GIMNAZISTŲ DĖMESIUI!.


Nuo birželio 26 d. kviečiame individualiai atvykti ir pasirašyti sutartis. Būtina turėti 8 klasės baigimo pažymėjimą ir mokinio asmens dokumentą.
Sutarčių pasirašymo laikas: 9.00 – 16.00 val.
Direktorė

Apie TB DP

TARPTAUTINIO BAKALAUREATO DIPLOMO PROGRAMA

argaiv1774

Tarptautinio bakalaureato DIPLOMO programa yra dviejų paskutiniųjų vidurinės mokyklos metų ugdymo programa, skirta 16–19 metų mokiniams. Dideli akademiniai reikalavimai, subalansuotas ugdymo planas, baigiamieji egzaminai padeda mokiniams tinkamai pasiruošti studijoms aukštojoje mokykloje ir tolesniam gyvenimui. Tarptautinio bakalaureato diplomą pripažįsta ir vertina geriausi pasaulio universitetai, tokie kaip Harvardo bei Jeilio universitetai JAV, Kembridžo universitetas Jungtinėje Karalystėje.

Tarptautinio bakalaureato mokyklų mokiniai skatinami būti aktyviais, rūpestingais, visą gyvenimą besimokančiais žmonėmis, pripažįstančiais, jog ir kitaip manantys gali būti teisūs.

TARPTAUTINIO BAKALAUREATO MOKINIAI

Tarptautinis bakalaureatas siekia ugdyti plačių pažiūrų žmones, kad jie jaustųsi visos žmonių bendruomenės nariais, atsakingais už planetos išsaugojimą, ir padėtų kurti geresnį ir taikesnį pasaulį.

Tarptautinio bakalaureato mokiniai siekia būti

Smalsūs tyrinėtojai

Žingeidūs, aktyvūs, savarankiški, siekiantys atrasti ir ištirti naujus dalykus; patiriantys mokymosi džiaugsmą. Jų noras nuolatos mokytis išliks visą gyvenimą.

Visapusiškai išprusę

Domisi įvairiomis žmogaus veiklos sritimis, įvairiais pasaulio reiškiniais ir procesais,  nagrinėja įvairius požiūrius ir vertinimus. Taip gilina savo žinias ir plečia akiratį.

Mąstantys

Kritinis mąstymas ir kūrybingumas jiems padeda išspręsti sudėtingas problemas, priimti pagrįstus ir etiškus sprendimus.

Lengvai bendraujantys

Priima informaciją ir reiškia mintis daugiau nei viena kalba, efektyviai ir noriai bendradarbiauja su kitais.

Principingi

Laikosi moralės normų, elgiasi dorai, sąžiningai ir teisingai, gerbia kito asmens orumą, grupės ar bendruomenės nuomonę. Prisiima atsakomybę už savo veiksmus ir jų pasekmes.

Atviri pasauliui

Vertina tiek savo pačių kultūrą, papročius, asmeninę patirtį, tiek kitų individų ar bendruomenių nuostatas, vertybes ir tradicijas. Jiems įdomu išgirsti kitokią nuomonę, ją įvertinti. Taip jie praturtina savo patirtį ir tobulėja.

Rūpestingi

Moka užjausti, gerbia kitų žmonių jausmus, supranta jų lūkesčius. Jaučia pareigą padėti kitiems.

Nebijantys rizikuoti

Nebijo netikėtų situacijų, sumaniai ieško išeičių, mėgsta išbandyti naujas idėjas ir veiklą. Drąsiai gina savo požiūrį.

Visapusiški

Suvokia, kad gerovę sau ir aplinkiniams sukurs siekdami protinės,  fizinės ir emocinės darnos.

Savikritiški

Moka įvertinti savo mokymosi patirtį, suvokia savo stipriąsias puses ir trūkumus. Mokydamiesi tobulėja.

UGDYMO PROGRAMA

Visoms pasaulio tarptautinio bakalaureato programą taikančioms mokykloms galioja vienodi standartai.

Vienas mokymo programos išskirtinumų – dalykų lygybės principas: vienodas pamokų skaičius, vienodai ugdomi visi bendrieji gebėjimai, įgūdžiai ir vertybės.

TB Diplomo ugdymo programą rengia Tarptautinio bakalaureato organizacija. Programą sudaro 6 dalykų grupės: 1) gimtoji kalba, 2) užsienio kalbos, 3) socialiniai mokslai, 4) gamtos mokslai, 5) matematika, 6) pasirenkamieji dalykai.

Tauragės ,,Versmės“ gimnazija šiais metais siūlo šiuos dalykus:

1 grupė

lietuvių literatūra

2 grupė

anglų k., vokiečių k.

3 grupė

istorija, geografija

4 grupė

biologija, chemija, fizika, kompiuterių mokslas

5 grupė

matematika

6 grupė

antras dalykas iš 2- 4 grupių

Privaloma mokytis po vieną dalyką iš kiekvienos grupės, iš jų tris – aukštesniuoju lygiu (HL), tris – standartiniu lygiu (SL). Aukštesniojo lygio kursui skiriama 240 valandų, standartinio – 150 valandų per dvejus metus.

Kiti trys privalomi TB diplomo programos komponentai yra pažinimo teorija (Theory of Knowledge), išplėstinis rašinys (Extended Essay) ir kūryba, sportas, socialinis darbas (Creativity, Action, Service).

Pažinimo teorija - 100 valandų kursas, mokantis suvokti ir paaiškinti pažinimo esmę, kritiškai įvertinti skirtingus pažinimo būdus (juslinį suvokimą, emocijas, kalbą, protą) ir pažinimo sritis (etiką, gamtos ir socialinius mokslus, meną, matematiką ir istoriją).

Išplėstinis rašinys - savarankiškas mokslinis darbas, kurio apimtis yra apie 4000 žodžių ir kuris rašomas vienerius metus. Tiriamasis klausimas pasirenkamas iš kurio nors vieno studijuojamo dalyko.

Kūrybai, sportui, socialiniam darbui skiriama po 2–3 val. per savaitę. Kaip atsvara griežtiems akademiniams reikalavimams, ši programa leidžia mokiniams rinktis veiklą pagal pomėgius, interesus ir gebėjimus.

UGDYMO PROCESAS

TB klasėse mokslo metai skirstomi į pusmečius: vedami pusmečio, o mokslo metų pabaigoje – metiniai pažymiai. TB klasės mokiniai pirmųjų mokymosi metų pabaigoje laiko egzaminų sesiją, kurią sudaro visų šešių dalykų egzaminai. Užduotis šiems egzaminams rengia gimnazijos dalykų mokytojai.

VERTINIMAS

Ugdymo proceso metu mokiniai vertinami už žodinį atsakinėjimą, rašto darbus, projektinius bei eksperimentinius darbus. Naudojama 7 balų vertinimo skalė.

BAIGIAMIEJI EGZAMINAI

Antrųjų mokymosi metų pabaigoje (gegužės mėn.) laikomi visų šešių dalykų baigiamieji egzaminai, kuriems užduotis rengia TBO Egzaminų ir vertinimo centras. Pagal TBO nustatytą grafiką, egzaminai vyksta vienu metu visose Šiaurės pusrutulio TB mokyklose

Egzaminų darbus vertina išoriniai vertintojai, dirbantys įvairių šalių TB mokyklose ar universitetuose. Jų vertinimai moderuojami ir galutiniai pažymiai patvirtinami TBO egzaminų ir vertinimų centre Kardife.

Visi darbai vertinami vadovaujantis vieningais TB vertinimo kriterijais. Naudojama 7 balų skalė.

Dalyko baigiamojo egzamino pažymį sudaro ne tik atskirų egzamino dalių pažymiai bet ir vidinio vertinimo darbo (per mokslo metus atlikto savarankiško darbo, kurį vertina dalyko mokytojas) pažymys. Baigiamųjų egzaminų balų sumą sudaro šešių egzaminų įvertinimai ir papildomi balai už išplėstinį rašinį ir pažinimo teorijos rašinį. Diplomui gauti būtina surinkti mažiausiai 24 balus. Didžiausia galima balų suma – 45.

MOKYKLOS BAIGIMO DOKUMENTAI

Tarptautinio bakalaureato diplomas (IB Diploma) suteikiamas mokiniams, sėkmingai išlaikiusiems visus šešis baigiamuosius egzaminus ir gavusiems teigiamus pažinimo teorijos, išplėstinio rašinio ir kūrybos, sporto ir socialinio darbo įvertinimus.

Lietuvoje Tarptautinio bakalaureato diplomas yra prilyginamas brandos atestatui, o baigiamieji TB egzaminai – brandos egzaminams. TB egzaminų pažymiai konvertuojami į šimtabalę sistemą pagal Lietuvos švietimo ministerijos patvirtintas taisykles.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-539 nustatyti šie TBD programos baigiamųjų egzaminų įvertinimų atitikmenys valstybinių brandos egzaminų įvertinimams:

 

TBD programos dalyko HL įvertinimas

 

Valstybinio brandos egzamino pasiekimų lygis

 

Valstybinio brandos egzamino įvertinimas

 

7

Aukštesnysis pasiekimų lygis

 

100

 

6

 

95

5

 

Pagrindinis pasiekimų lygis

 

85

 

4

 

68

 

3

 

36

 

2

 

Patenkinamas pasiekimų lygis

 

21

 

1

 

Nepatenkinamas pasiekimų lygis

 

nėra atitikmens

 

 

 

TBD programos dalyko SL įvertinimas

(negalioja užsienio kalbai (Language Ab Initio) ir matematikos studijoms (Mathematical Studies))

Valstybinio brandos egzamino pasiekimų lygis

 

Valstybinio brandos egzamino įvertinimas

 

 

7

 

Aukštesnysis pasiekimų lygis

 

95

 

6

 

86

 

5

 

Pagrindinis pasiekimų lygis

 

68

 

4

 

52

 

3

 

Patenkinamas pasiekimų lygis

 

30

 

2

 

16

 

1

 

Nepatenkinamas pasiekimų lygis

 

nėra atitikmens

 

 

Užsienio kalbos

(Language Ab Initio) ir matematikos studijų (Mathematical Studies) SL įvertinimas

Valstybinio brandos egzamino pasiekimų lygis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimas

7

Aukštesnysis pasiekimų lygis

86

6

Pagrindinis pasiekimų lygis

68

5

52

4

Patenkinamas pasiekimų lygis

30

3

16

1 – 2

Nepatenkinamas pasiekimų lygis

nėra atitikmens


MOKESČIAI

Visos TB organizacijai priklausančios mokyklos kasmet privalo mokėti metinį TB mokyklos narės mokestį – 8300 eurų. Egzaminų mokestį (apie 632 eurus) Tarptautinio bakalaureato organizacijai moka patys mokiniai antrųjų mokymosi metų rudenį (12 klasėje), kai jie registruojami egzaminų sesijai.

PRIĖMIMAS

Į TB klasę priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą Lietuvos arba užsienio šalių mokyklose.

Apie TBO plačiau skaitykite

www.bakalaureatas.lt

www.ibo.org


 Paieška

Nuotolinis mokymas

•Reklaminis skydelis•

Mūsų partneriai

•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•

Vertimas

Video filmukai