Tauragės „Versmės“ gimnazija

ADRESAS: J.Tumo-Vaižganto g. 10, 72261 Tauragė

Patyčių dėžutė

 

Erasmus+ projektas KA1

Erasmus+ projektas KA2

 

ERASMUS+ KA2 projektas „MOVE“

Pirmas susitikimas
(Porto, Portugalija).

Antras susitikimas
(Paryžius (Asnieres), Prancūzija).

Trečias susitikimas
(Tauragė, Lietuva).

Ketvirtas susitikimas
(Hamburgas, Vokietija).

Penktas susitikimas
(Milanas (Rho), Italija).

Šeštas susitikimas
(Salamina, Graikija).

Lankomumas

•Turinio peržiūrėjimai• : 4702700

Darbo tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA

argaiv1832

Tauragės „Versmės“ gimnazijos direktoriaus

2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-136

Pakeitimai 2018-04-16 Nr. V-54

 

TAURAGĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

 1. I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Tauragės „Versmės“ gimnazijos (toliau – Gimnazija) darbo tvarkos taisyklėmis (toliau - Taisyklės) reglamentuojama mokyklos vidaus darbo tvarka, bendrieji darbo santykių principai ir elgesio normos. Taisyklių tikslas - sukurti palankią mokyklos darbuotojams darbo, mokiniams ugdymosi aplinką, užtikrinti geresnį gimnazijos darbo organizavimą, racionalų darbo laiko, žmogiškųjų išteklių naudojimą bei darbo drausmę.
  1. Gimnazija yra švietimo įstaiga, teikianti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, tarptautinio bakalaureato Diplomo programą, organizuojanti neformalųjį švietimą.
  2. Taisyklėse reglamentuojamos įstatymais, nuostatais, instrukcijomis ir pareigybiniais aprašymais nedetalizuotos veiklos sritys ir yra privalomos visiems mokyklos darbuotojams, numatytais atvejais mokiniams, jų tėvams (įtėviams, globėjams, rūpintojams).
  3. Gimnazijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Švietimo įstatymu, kitais teisiniais aktais, reguliuojančiais švietimo įstaigų veiklą, bendruoju ugdymo planu, Gimnazijos nuostatais, veiklos planu.
  4. Gimnazijai vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia mokyklos steigėjas - Tauragės rajono savivaldybės taryba.
   1. Gimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos: mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokinių parlamentas.
   2. Mokyklos bendruomenės nariai: darbuotojai, mokiniai, mokinių tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai), gali burtis į profesines organizacijas, savišvietos grupes, įvairias sąjungas.
   3. Patvirtinus Taisykles, su jomis pasirašytinai per penkias darbo dienas susipažįsta visi mokyklos darbuotojai, su kuriais sudaryta darbo sutartis. Naujai priimti darbuotojai su Taisyklėmis, darbo saugos instrukcijomis, pareigybės aprašymu ir kitais mokyklos vidaus darbo tvarką užtikrinančiais dokumentais pasirašytinai supažindinami prieš pasirašant darbo sutartį.
   4. Taisyklių įgyvendinimo kontrolę vykdo mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, direktoriaus pavaduotojas aprūpinimui.

 

 

II. DARBO (MOKYMOSI) SUTARTIES SUDARYMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS

 

10.  Darbuotojai priimami ir atleidžiami iš darbo vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.

11.  Mokyklos darbuotojus į darbą priima ir atleidžia iš darbo mokyklos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu. Pretendentai gali būti atrenkami pokalbio metu, sudarius atrankos komisiją iš trijų mokyklos darbuotojų.

12.  Į darbą darbuotojas priimamas įforminant nustatytos formos darbo sutartį. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros specialybės, profesijos, kvalifikacijos darbą ir eiti tam tikras pareigas, laikantis nustatytos darbo tvarkos. Darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui darbo užmokestį, sudaryti darbo sąlygas, numatytas Lietuvos Respublikos Darbo kodekse, kolektyvinėje sutartyje, šalių susitarimu nustatytuose norminiuose aktuose.

13.  Prieš sudarant darbo sutartį, direktorius priimamą asmenį supažindina su būsimu darbu, darbo apmokėjimo sąlygomis, su gimnazijos nuostatais, pareigybės aprašymu,  su šiomis vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais mokyklos vidaus dokumentais. Darbuotojas, prieš pradėdamas dirbti, privalo asmeniškai išklausyti nustatytus darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instruktavimus. Susipažinimą su visais išvardytais ir kitais norminiais dokumentais darbuotojas patvirtina parašu tam skirtuose žurnaluose. Darbuotojas užpildo darbuotojo įskaitos lapą ir kitus dokumentus.

14.  Priimant darbuotoją į nepagrindinę darbovietę, darbuotojas iki darbo sutarties sudarymo ar iki rugsėjo 1 d. privalo pateikti pažymą iš pagrindinės darbovietės, kurioje turi būti nurodytas jo kasdienio darbo toje darbovietėje pradžios ir pabaigos laikas. Darbuotojas, dirbantis keliose darbovietėse, mokyklos direktoriui turi pateikti pažymas apie darbo laiko kitose darbovietėse pradžią ir pabaigą. Šios pažymos galioja vienerius darbo metus ir yra saugomos kartu su darbo sutartimi. Pasikeitus darbo ir poilsio laikui pagrindinėje darbovietėje, darbuotojas privalo pranešti mokyklos direktoriui apie pasikeitimus ir pateikti pažymą.

15.  Darbo sutartis sudaroma raštu dviem egzemplioriais, kurių kiekvieną pasirašo abu sutartį pasirašantys atstovai. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas darbuotojui, kitas lieka darbdaviui. Darbo sutartis tą pačią dieną įregistruojama darbo sutarčių registravimo žurnale.

16.  Priėmimas į darbą įforminamas direktoriaus įsakymu, kuris parengiamas sutarties pagrindu. Įsakymo turinys privalo atitikti darbo sutarties sąlygas. Su įsakymu apie darbuotojo priėmimą darbuotojas supažindinamas pasirašytinai pirmąją darbo dieną.

17.  Išeidamas iš darbo, darbuotojas privalo visiškai atsiskaityti su mokykla.

18.  Mokytojų darbo krūvis gali keistis (pamokų skaičius per savaitę) dėl objektyvių priežasčių: mokinių, klasių komplektų skaičiaus didėjimo/mažėjimo arba abipusiu mokytojo ir gimnazijos direktoriaus susitarimu, susitarimą įteisinus vadovaujantis Darbo kodeksu. Mokytojai su ateinančių mokslo metų darbo krūviu supažindinami birželio mėnesį.

19.  Mokiniai į gimnaziją priimami Tauragės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

20.  Priimami į gimnaziją mokiniai arba jų tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) privalo pateikti būtinus dokumentus (prašymą asmens dokumento kopija, išeito mokslo baigimo pažymėjimą ar pažymą, sveikatos pažymėjimą, nuotrauką mokinio pažymėjimui).

21.  Mokinių priėmimas į gimnaziją ir išvykimas iš mokyklos įforminamas direktoriaus įsakymu, dviem egzemplioriais sudaroma nustatytos formos Mokymo sutartis, po vieną kiekvienai šaliai - mokyklai ir mokiniui (jo tėvams, įtėviams, globėjams, rūpintojams). Už mokymosi sutarties parengimą atsakingas pavaduotojas ugdymui.

22.  Mokinių registre nurodama klasė, į kurią mokinys atvyko/ iš kurios išvyko ir išvykimo priežastis.

23.  Išvykdamas iš gimnazijos mokinys privalo visiškai atsiskaityti su gimnazija. Atsiskaičius mokiniui išduodamas pažymėjimas ar pažyma. Atsiskaitymo lapelį su parašais, įrodančiais atsiskaitymą, mokinys pateikia klasės vadovui, kuris lapelį sega į mokinio asmens bylą.

 

III. PAGRINDINĖS DARBUOTOJO IR DARBDAVIO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

24.  Gimnazijos vadovų, darbuotojų teisės, pareigos ir atsakomybė reglamentuojama gimnazijos nuostatuose, pareigybės aprašymuose, Taisyklėse, kituose mokyklos vidaus dokumentuose.

25.  Darbuotojų pareigos:

25.1.laikytis saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos taisyklių, laiku ir tiksliai vykdyti mokyklos vadovų nurodymus, nustatytus darbo sutartyse savivaldos institucijų nutarimais;

25.2.laikytis mokykloje nustatyto darbo ir poilsio režimo;

25.3.norėdami išvykti iš darbo dėl asmeninių priežasčių mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, skyrių vedėjai, direktoriaus pavaduotojai, nepedagoginiai darbuotojai gimnazijos direktoriui pateikia prašymą raštu ir išvyksta gavę direktoriaus sutikimą;

25.4.informuoti gimnazijos direktorių paliekant darbo vietą darbo tikslais, nurodant išvykimo tikslą bei trukmę;

25.5.informuoti direktorių ar direktoriaus pavaduotojus ugdymui bei aprūpinimui, negalint laiku arba visai atvykti į darbą, ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Negalint darbuotojui apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių pranešti pačiam, tai gali padaryti jo paprašyti asmenys;

25.6.puoselėti emociškai saugią mokyklos aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias pagal mokykloje galiojančią tvarką.

26.  Darbuotojų teisės:

26.1.gauti informaciją, susijusią su darbo santykiais, darbo užmokesčiu;

26.2.gauti darbo užmokestį du kartus per mėnesį, darbuotojo pageidavimu – vieną kartą per mėnesį. Darbuotojai darbo užmokestį už atostogas turi teisę gauti vadovaujantis Darbo kodeksu;

26.3.kreiptis į mokyklos administraciją žodžiu ar raštu darbo sutarties klausimais;

26.4.kelti kvalifikaciją;

26.5.naudotis kasmetinėmis, tikslinėmis, nemokamomis atostogomis.

27.  Darbuotojų atsakomybė ir atskaitomybė:

27.1.darbuotojai atsako už darbo funkcijų, reglamentuotų pareigybės aprašyme, mokyklos nuostatuose, Taisyklėse, sąžiningą atlikimą ir darbo rezultatus;

27.2.darbuotojai yra atskaitingi mokyklos direktoriui, mokyklos direktorius – Tauragės rajono savivaldybės tarybai.

IV. DARBO, MOKYMOSI IR POILSIO LAIKAS

 

28.  Gimnazijoje nustatoma penkių darbo dienų savaitė.

29.  Darbo laikas - tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą, taip pat ir kiti jam prilygintini laikotarpiai (pvz., tarnybinės komandiruotės; laikas, reikalingas darbo vietai, darbo, saugos priemonėms paruošti ir sutvarkyti; pertraukos darbe, kurios pagal galiojančius teisės aktus yra įskaitomos į darbo laiką; darbuotojų budėjimo laikas, patvirtintas direktoriaus įsakymu; privalomų medicininių apžiūrų laikas; nustatyta tvarka įforminta stažuotė, kvalifikacijos kėlimas; nušalinimo nuo darbo laikas (įskaitomas tik išimtiniais atvejais, t. y. jeigu nušalintas darbuotojas privalo laikytis nustatytos darbovietėje tvarkos - būti darbo vietoje, laikytis darbo režimo, Taisyklių).

30.  Darbo laiku nelaikoma: pravaikšta; neatvykimas į darbą administracijos leidimu; valstybinių, visuomeninių ar piliečio pareigų atlikimas, karinė tarnyba; nedarbingumo laikas; pertraukos pailsėti ir pavalgyti, kasdieninis, kassavaitinis poilsis, šventės, atostogos; kiti norminių teisės aktų nustatyti laikotarpiai.

31.  Darbuotojų darbo laiką darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose žymi direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pavaduotojas aprūpinimui ir mėnesio pabaigoje pateikia direktoriui pasirašyti.

32.  Kiekvienas mokyklos darbuotojas yra atsakingas už savalaikį asmens, pildančio darbo laiko apskaitos žiniaraštį, informavimą apie pasikeitimus savo darbe (pvz., ligą, prašymą dėl neapmokamų atostogų ir kt.).

33.  Etatiniams mokyklos darbuotojams darbo laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtintu  Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašu Pedagoginiams darbuotojams darbo laikas fiksuojamas pamokų ir užsiėmimų tvarkaraščiuose.

34.  Pamokų ir pertraukų trukmė nustatomas vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais.

35.  Direktoriaus įsakymu tvirtinamas direktoriaus pavaduotojų, skyrių vedėjų, pagalbos specialistų, nepedagoginių darbuotojų darbo grafikas, atsižvelgiant į darbuotojo pareigybei skirtą etatinę normą, pareigybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą darbo laiką per savaitę.

36.  Gimnazijoje normuotas darbo dienos laikas (etatiniams darbuotojams) nustatomas direktoriaus įsakymu.

37.  Gimnazijos administracijos ir aptarnaujančio personalo darbo laikas:

pirmadieniais – ketvirtadieniais – 8.00 – 17.00 val.,

penktadieniais – 8.00 – 15.45 val.

pietų pertrauka – 12.00 – 12.45 val.

38.  Gimnazija atidaroma darbo dienomis 7.00 val., uždaroma 22.00 val.

39.  Valgykla dirba  nuo 8.00 val. iki 14.00 val.

40.  Ugdymo proceso pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d.

41.  Ugdymo trukmės laikotarpiai skirstomi: I-II klasėse – trimestrais, III-IV klasėse – pusmečiais.

42.  Pamokų pradžia gimnazijoje yra 8.00 val., pamokų trukmė – 45.00 min., neformalus švietimas vyksta po pamokų iki 17.00 val.

43.  Pamokų ir pertraukų laikas:

1 pamoka 8.00 – 8.45

2 pamoka 8.55 – 9.40

3 pamoka 9.50 – 10.35

4 pamoka 11.05 – 11.50

5 pamoka 12.00 – 12.45

6 pamoka 12.55 – 13.40

7 pamoka 13.50 – 14.35

 1. pamoka 14.45 – 15.30

Pamokų laikas trečiadieniais:

1 pamoka – 8.00-8.45

2 pamoka – 8.55-9.40

3 pamoka – 9.50 – 10.35

4 pamoka – 11.05-11.50

12.00 – 12.30 – klasių valandėlės

5 pamoka – 12.40 – 13.25

6 pamoka – 13.35 – 14.20

7 pamoka – 14.30 – 15.15

8 pamoka – 15.25 – 16.05

44.  Darbuotojų atostogos:

44.1.Darbuotojai turi teisę gauti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytos trukmės kasmetines atostogas. Mokytojams, pedagoginiams darbuotojams atostogos suteikiamos mokinių atostogų metu.

44.2.Kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos vadovaujantis patvirtintu atostogų grafiku, kuris sudaromas ir patvirtinamas direktoriaus įsakymu iki kovo 15 d., atsižvelgiant į darbuotojo pageidavimą, atostogų eilę. Darbuotojui gali būti suteikiamos kasmetinės atostogos atsižvelgus į darbuotojo prašymą.

44.3.Mokyklos darbuotojai, kurie pageidauja atostogauti kitu laiku, nei numatyta atostogų grafike, prašymus dėl kasmetinių atostogų direktoriui pateikia prieš dvi savaites iki atostogų pradžios.

44.4.Nemokamos atostogos suteikiamos Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka.

 

 1. V. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

45.  Ugdymo organizavimo tvarka naujiems mokslo metams parengiama, gimnazijos tarybos aprobuojama ir pristatoma mokytojų tarybai birželio mėnesį, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro, Savivaldybės tarybos sprendimais, reglamentuojančiais komplektų skaičių gimnazijoje ir kitais teisės aktais.

46.  Gimnazijos veiklos ir Ugdymo planams parengti sudaromos darbo grupės (-ės) iš mokinių, mokytojų, mokinių tėvų, mokyklos vadovų atstovų.

47.  Mokytojai iki rugsėjo 9 d. metodinei tarybai pristato metodinėse grupėse aprobuotus savo dalykų, modulių, pasirenkamųjų dalykų, būrelių ilgalaikius planus, klasės vadovo veiklos planą. Planai rengiami vadovaujantis mokyklos metodinėje taryboje patvirtinta planų rengimo tvarka. Tvirtinami direktoriaus įsakymu.

48.  Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas, pasiekimų ir pažangos fiksavimas organizuojamas mokytojų taryboje priimta tvarka.

49.  Pamokos ir neformalusis švietimas vyksta pagal direktoriaus įsakymu patvirtintus pamokų, neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraščius.

50.  Savavališkai pakeisti pamokų ar neformaliojo švietimo užsiėmimų laiką draudžiama.

51.  Pamokos ir pertraukos trukmė gali būti keičiama, kai taikomos kitos netradicinės ugdymo(si) formos.

52.  Mokinys privalo pagal tvarkaraštį būti pamokoje iki jos pabaigos. Išeiti gali, tik gavęs mokytojo leidimą.

53.  Draudžiama:

53.1.mokinus už drausmės pažeidimus ar dėl kitų priežasčių šalinti iš klasės, tačiau nedrausmingas mokinys pamokos metu gali būti perduotas socialinio pedagogo priežiūrai ar tą dieną budinčio gimnazijos vadovo priežiūrai;

53.2.kviesti iš pamokų mokytojus ar mokinius (išskyrus ypatingus atvejus);

53.3.užtęsti pamokas per pertraukoms skirtą laiką;

53.4.išleisti mokinius iš pamokos nesibaigus pamokos laikui;

53.5.skirti mokiniams mokymo programoje nenumatytų darbų.

54.  Budėjimas gimnazijoje:

54.1.budėjimas gimnazijoje organizuojamas pagal patvirtintą tvarką ir sudarytą grafiką;

54.2.gimnazijoje budi mokytojai, mokyklos vadovai, mokiniai;

54.3.su budėjimo tvarka mokinius supažindina klasių vadovai mokslo metų pradžioje.

 

VI. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

 

55.  Gimnazijos turto naudojimas ir apsauga:

55.1.gimnazijos bendruomenės nariai turi teisę nustatyta tvarka naudotis mokomaisiais kabinetais, sporto sale, biblioteka, ugdymo karjerai centru, kitomis patalpomis, techninėmis mokymo priemonėmis, inventoriumi ir kt.;

55.2.kiekvienas bendruomenės narys privalo tausoti gimnazijos turtą, saugoti mokymo priemones, naudojamus įrenginius ir įrankius, nenaudoti gimnazijos turto savanaudiškiems tikslams, neleisti jo grobstyti ir gadinti. Darbuotojas materialiai atsako už esamą jo kabinete, darbo vietoje tvarką, inventorių, mokymo priemones;

55.3.gimnazijos bendruomenės nariai privalo laikytis nustatyto priešgaisrinio režimo;

56.  Mokytojai, darbuotojai:

56.1. privalo žinoti gaisro gesinimo priemonių laikymo vietas, žmonių evakuacijos kelius, mokėti panaudoti gaisro gesinimo priemones;

56.2.taupiai naudoti darbo priemones, elektros energiją ir kitus materialinius gimnazijoss išteklius;

56.3.atsakyti materialiai už sugadintą gimnazijos inventorių, technines mokymo priemones, sugadintas ar pamestas gimnazijos bibliotekos knygas arba leidinius. Nuostoliai gimnazijai atlyginami geranoriškai arba išieškomi per teismą;

56.4.užtikrinti švarą ir tvarką kiekvienoje darbo vietoje bei patalpoje.

56.5.laikytis darbo saugos instrukcijų reikalavimų, su kuriais jie supažindinami prieš pradėdami darbą, pakartotinių instruktavimo metu;

56.6.budintieji užtikrina, kad į gimnaziją nepatektų asmenys, nesusiję su ugdymo procesu. Svečius nukreipia pas direktorių ar pavaduotoją ugdymui;

56.7.gimnazijos elektroniniais ryšiais, programine įranga darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais. Pamokų, susirinkimų, posėdžių ir kitų renginių metu mokytojams ir mokiniams naudotis mobiliaisiais telefonais draudžiama (išskyrus atvejus, kai tai reikalinga pamokai);

56.8.mokytojų kambarys - mokytojų informacijos ir poilsio vieta, kurioje jie palaiko švarą ir tvarką.

56.9.visa informacija mokytojams suderinus su administracija skelbiama mokytojų kambario skelbimų lentose, mokyklos internetinėje svetainėje, siunčiama mokytojams elektroniniu paštu, elektroninio dienyno pranešimų sistema;

56.10.                                          visa informacija mokiniams skelbiama mokiniams skirtoje skelbimų lentoje, mokyklos internetinėje svetainėje; elektroninio dienyno pranešimų sistema;

56.11.                                          mokinių pavėžėjimas ir nemokamas maitinimas organizuojamas Savivaldybės tarybos, administracijos nustatyta tvarka;

56.12.                                          darbo dienos pabaigoje mokytojai, budėtojai privalo apžiūrėti patalpas, išjungti elektros įrenginius, elektros prietaisus, uždaryti langus, patikrinti, ar nėra pavojaus kilti gaisrui, įvykti kitai nelaimei, ir užrakinti patalpą. Mokomojo kabineto, sporto salės, kitų patalpų raktus palikti budėtojui;

56.13.                                          pasibaigus darbo dienai budėtojai gimnazijos saugojimą perduoda apsaugos firmai.

57.  Mokytojų darbo tvarka.

57.1.mokytojai privalo būti pasiruošę kiekvienai pamokai, užsiėmimui: planuoti mokymo (si) uždavinius, metodus ir priemones, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą, racionaliai suplanuoti darbo laiką ir kt.;

57.2.atsakyti už drausmę ir tvarką pamokoje, užsiėmime ir už mokinių saugumą. Pamokos ir kiti užsiėmimai vedami tvarkingoje, išvėdintoje klasėje. Pastebėjęs, kad klasėje sugadintas inventorius ar yra kitų trūkumų, turi nedelsiant informuoti direktoriaus pavaduotoją aprūpinimui, aiškintis kaltininkus;

57.3.vadovautis elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais;

57.4.pertraukų metu pagal patvirtintą grafiką budėti mokykloje, valgykloje;

57.5.pastebėjus negaluojantį mokinį, siųsti jį pas visuomenės sveikatos priežiūros slaugytoją. Negaluojantįjį lydėti gali būti skiriamas kitas mokinys. Apie tokį atveją po pamokos informuoti administraciją;

57.6.įvykus nelaimingam atsitikimui per pamoką ar pertrauką nedelsiant kviesti sveikatos priežiūros specialistą, greitąją pagalbą ir informuoti gimnazijos vadovus;

57.7.neišleisti mokinių iš pamokos su kitais asmenimis, išskyrus atvejus, kai sutikimą duoda mokyklos administracija;

57.8. dalykų mokytojai privalo užtikrinti mokinių fizinį ir psichologinį saugumą pamokų, užsiėmimų, renginių metu, atsako už inventorių ir bendrą tvarką kabinete, kuriame veda pamoką.

58.  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, skyrių vedėjai, pagalbos specialistai, nepedagoginiai darbuotojai savo darbe vadovaujasi pareigybės aprašymo reikalavimais.

 

VII. Darbuotojų, mokinių skatinimas ir drausminių nuobaudų taikymas

59.  Sąžiningai, profesionaliai dirbantiems, drausmingiems ir pavyzdingo elgesio darbuotojams gali būti taikomos šios paskatinimo priemonės: padėka, padėkos raštas, (gimnazijos direktoriaus, Tauragės rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus, Tauragės rajono savivaldybės tarybos, Švietimo ir mokslo ministro) pagal galiojančią tvarką, premija (vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 142  ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 12 staipsniais).

60.  Aplaidiems, nedrausmingiems, nerūpestingai atliekantiems savo pareigas arba jų nevykdantiems darbuotojams gali būti taikomos šios drausminės priemonės: pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas, atleidimas iš darbo.

61.  Gimnazijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, turi teisę: laikinai nušalinti darbuotoją nuo darbo ir už tą laikotarpį nemokėti jam darbo užmokesčio, atleisti iš darbo darbuotoją įstatymuose numatyta tvarka, jei jis pažeidinėja darbo drausmę, neatlieka pareigų, nesilaiko darbe saugos ir sveikatos taisyklių.

62.  Gimnazijos direktorius ir mokytojai įstatymuose numatyta tvarka gali būti atleisti iš darbo, kai jų elgesys diskredituoja pedagogo vardą, nors ir ne darbo metu, yra amoralus ir dėl to nesuderinamas su pareigomis.

63.  Mokiniai skatinami pagal gimnazijoje galiojančią mokinių skatinimo tvarką.

64.  Mokinių drausminimui už blogą mokymąsi, elgesį mokykloje, už mokyklos ribų, mokymosi sutarties, mokinio taisyklių pažeidimą gali būti taikomos šios priemonės: įspėjimas (žodžiu ar/ir raštu), pastaba, papeikimas, įformintas direktoriaus įsakymu (informuojami tėvai, globėjai, rūpintojai), šalinimas iš mokyklos, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

65.  Mokinių negalima bausti fizinėmis bausmėmis ar kitaip žeminti mokinių orumą.

VIII. ELGESIO ETIKA

66.  Kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys privalo sąžiningai atlikti savo pareigas, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus mokyklos administracijos nurodymus ir savivaldos institucijų teisėtus sprendimus.

67.  Gimnazijos bendruomenės nariai savo santykius privalo grįsti tarpusavio supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais.

68.  Mokytojams, kitiems gimnazijos darbuotojams draudžiama į darbą ateiti neblaiviems, mokyklos patalpose ir teritorijoje vartoti alkoholinius gėrimus, svaigintis narkotikais, rūkyti, keiktis ar kitaip nepadoriai elgtis ir leisti, kad taip elgtųsi mokiniai.

69.  Pastebėjus mokinius apsvaigusius, vartojančius narkotikus ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, informuoti soc. pedagogą, gimnazijos vadovus, kurie iškvies tėvus ir informuos teisėsaugos pareigūnus.

70.  Administracijos ir kitų darbuotojų teisės ir pareigos reglamentuojamos pareigybiniuose aprašymuose, savivaldos institucijų nutarimais, reglamentuojančiais kitas funkcijas, atsakomybę.

IX. MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

71.  Teisės:

71.1.nemokamai gauti informaciją apie švietimo programas;

71.2.mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, pasirinkti programas papildančius bei savarankiškus poreikius tenkinančių programų modulius ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį bendrąjį išsilavinimą;

71.3.puoselėti gimtąją kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;

71.4.turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, ugdytis sveikoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje;

71.5.savarankiškai mokytis ir eksternu laikyti bet kurios klasės ir ugdymo patikrinimą;

71.6.gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas jų elgesys;

71.7.gauti socialinę (jei pagalbos negali suteikti tėvai, globėjai), psichologinę pagalbą ir informaciją apie savo pasiekimų vertinimą;

71.8.turėti sąlygas mokykloje į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių ir sveikatą;

71.9.burtis į vaikų organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;

71.10įstatymu numatyta tvarka ginti savo teises.

72.  Pareigos:

72.1.laikytis sudarytos mokymo sutarties sąlygų, mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

72.2.mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų;

72.3.gerbti savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras;

72.4.nuolat lankyti gimnaziją, be priežasties nepraleidinėti pamokų; praleidus pamokas dėl ligos, atnešti medicininę pažymą (praleidus 3 ir daugiau dienas) arba tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių) pateisinimą (praleidus ne daugiau kaip 3 dienas); dėl rimtų priežasčių negalint dalyvauti pamokose, informuoti klasės vadovą; išvykstant su tėvais, atnešti tėvų prašymą pateisinti praleistas pamokas;

72.5.stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius;

72.6.dalyvauti pasiekimų patikrinimuose;

72.7.pagarbiai elgtis su gimnazijos darbuotojais, mokytojais, mokiniais, tėvais;

72.8.nevėluoti į pamokas ir kitus renginius, ateiti į mokyklą švariai ir tvarkingai apsirengus, dėvėti mokyklinį švarką;

72.9.turėti reikalingas mokymosi priemones;

72.10. įėjus į klasę mokytojui ar svečiui pasisveikinant atsistoti;

72.11. pamokų, renginių metu elgtis drausmingai, netrukdyti, reaguoti į mokytojų pastabas, išklausyti kitus, pagarbiai reikšti savo nuomonę, nesinaudoti mobiliaisiais telefonais;

72.12. rūbus kabintis mokiniui skirtoje spintelėje, joje nepalikti vertingų daiktų, laikyti užrakintą;

72.13. tausoti gimnazijos turtą, sugadinus atsakyti sutartyje numatyta tvarka;

72.14. valgykloje maistą pirkti eilės tvarka, pavalgius indus nunešti į plovyklą;

73.  Mokiniams draudžiama:

73.1.gimnazijoje ir jos teritorijoje rūkyti elektroninius ir kitus tabako gaminius, vartoti ir platinti narkotines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas;

73.2.keiktis, kalbėti agresyviai su bendraamžiais, mokytojais ir kitais mokyklos darbuotojais, šiukšlinti mokyklos patalpose ir teritorijoje;

73.3.pamokose, neformaliuose renginiuose naudotis mobiliuoju telefonu. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokytojas turi teisę paimti telefoną ir grąžinti jį mokinio tėvams. Mokykloje ir jos teritorijoje mokiniams griežtai draudžiama filmuoti ar fotografuoti mobiliuoju telefonu. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokykla turi teisę paimti telefoną ir grąžinti jį mokinio tėvams.

74.  Mokinių atsakomybė:

74.1.nelankantis gimnazijos be pateisinamos priežasties, nuolat vėluojantis į pamokas, padaręs chuliganišką išpuolį gimnazijoje ir už jos ribų, svarstomas klasės bendruomenėje, gimnazijos vaiko gerovės komisijoje, gimnazijos taryboje ar Savivaldybės administracijoje veikiančiose komisijose;

74.2.mokiniui pažeidus šios tvarkos 68.1. punkto nuostatas informuojami jo tėvai, teisėsaugos pareigūnai;

74.3.ypatingais atvejais (sunkus nusikaltimas, piktybiškas šių taisyklių nesilaikymas), gavus raštišką Vaiko teisių apsaugos skyriaus sutikimą, mokinys gali būti šalinamas iš gimnazijos.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

75.  Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems mokyklos mokytojams, darbuotojams ir mokiniams.

76.  Visi mokytojai ir darbuotojai turi būti supažindinti su Taisyklėmis pasirašytinai. Mokiniai su jomis supažindinami tiek, kiek tai susiję su mokinių veikla mokykloje.

77.  Vidaus darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, keičiantis įstatymams, keičiant gimnazijos darbo organizavimą visuotiniame mokyklos darbuotojų susirinkime, dalyvaujant ne mažiau kaip 3/4 darbuotojų, kai už Taisyklių pakeitimus balsuoja daugiau kaip 2/3 dalyvaujančių.

_____________________________________________

 

Suderinta

LMŠMPS

Tauragės „Versmės“ gimnazijos skyriaus

pirmininkė Aušra Žylienė

 

Paieška

Nuotolinis mokymas

Mūsų partneriai

•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•

Vertimas

Video filmukai